Magyar

 

Fejér Megyei Regionális Fegyelmi Bizottságának F.13/2021. határozata

megbízás teljesítésének és a bejelentő tájékoztatásának elmulasztásáról

A Fejér Megyei Regionális Fegyelmi Bizottság Dr. ................................ fegyelmi ügyében a 2021. november 30. napján tartott tárgyalásán az alábbi határozatot hozta:

F.13/2021. Határozat

A Fegyelmi Tanács megállapítja, hogy Dr. ................................ irodája címe: ................................ ügyvéd az ügyvédi tevékenységről szóló 2017. évi LXXVIII. tv. 107. § a) pontja alapján 2. rb. szándékos, fegyelmi vétséget követett el, ezért nevezettet

írásbeli megrovás

fegyelmi büntetéssel sújtja.

A Fegyelmi Tanács továbbá kötelezi a panaszlott ügyvédet, hogy fizessen meg 80.000 Ft, azaz Nyolcvanezer forint eljárási költséget.

Az eljárási költséget a határozat jogerőre emelkedésétől számított 30 napon belül köteles az ügyvéd a Veszprém Megyei Ügyvédi Kamarának átutalással megfizetni.

E határozat ellen a kézbesítéstől számított 15 napon belül az eljárás alá vont ügyvéd és a fegyelmi biztos, az elsőfokú fegyelmi tanácsnál benyújtott, de a másodfokú fegyelmi tanácshoz címzett, fellebbezést nyújthat be.

A fellebbezés a határozat végrehajtásra halasztó hatályú.

Indokolás

Az elsőfokú fegyelmi tanács a rendelkezésre álló iratok és nyilatkozatok alapján az alábbi tényállást állapította meg:

1. Panaszos, F............. sz. alatti lakos feljelentő a ................................ Kormányhivataltól jogi segítő igénybevételét kérte felülvizsgálati kérelem előterjesztésére. Kérelmét a hivatal 2021. március 22. napján engedélyezet és a bejelentő az eljárás alá vont ügyvédet választotta (továbbiakban: ügyvéd). Mivel a bejelentő külföldön volt ezért felvette a kapcsolatot az ügyvéddel és részére megküldte az iratokat.

A kérelmet az ügyvéd elkészítette, de azt az elektronikai rendszer nem fogadta be. ezért nem sikerült benyújtania. A fegyelmi tárgyaláson az ügyvéd elismerte, hogy hibázott abban, hogy a benyújtás sikertelenségéről a bejelentőt nem értesítette.

2. Az ügyvéd a vezető fegyelmi biztos értesítését nem vette át, észrevételt nem tett, iratokat nem csatolt.

Az ügyvédi tevékenységről szóló 2017. évi LXXVIII. törvény 107. § a) pontja szerint fegyelmi vétséget követ el az ügyvédi tevékenységet gyakorló kamarai tag, ha az ügyvédi tevékenység gyakorlása során az e tevékenység gyakorlásából eredő, jogszabályban, a Magyar Ügyvédi Kamara Alapszabályában és a területi kamara alapszabályában (a továbbiakban együtt: alapszabály), vagy etikai szabályzatban meghatározott kötelességét szándékosan vagy gondatlanságból megszegi.

Az Üttv. 1. § (3) Az ügyvédi tevékenység gyakorlójának az ügyvédi tevékenységet lelkiismeretesen, a legjobb tudása szerint, a jogszabályok megtartásával kell gyakorolni.

A 6/2018. (III. 26.) MÜK szabályzat szerint:

12.2. Az ügyvédi tevékenység gyakorlója köteles eleget tenni

a) az ügyvédi kamara bármely – jogszabályon vagy kamarai belső szabályozáson alapuló – eseti felhívásának,

b) az ügyvédi felelősségbiztosító biztosítási kárrendezési eljárása során az ügyvédi felelősség fennállását, illetve mértékét befolyásoló tárgykörben küldött válaszadási és iratcsatolási felhívásának.

Az eljáró tanács megállapította, hogy az eljárás alá vont ügyvéd az ügyvédi tevékenységről szóló 2017. évi LXXVIII. tv. 107. § a) pontja alapján 2. rb. szándékos fegyelmi vétséget követett el.

A büntetés kiszabása során az eljáró tanács súlyosító körülményt nem észlelt, enyhítő körülményként vette figyelembe az ügyvéd beismerését.

Fentiek alapján az eljáró tanács az eljárás alá vont ügyvédet az Üttv. 108. § a) pontja alapján írásbeli megrovás fegyelmi büntetéssel sújtotta.

Az eljáró fegyelmi tanács a MÜK a 20/2018. (XI. 26.) számú fegyelmi eljárásról szóló szabályzatának 40.2. a) pontja alapján, kötelezte az eljárás alá vont ügyvédet 80.000 Ft. átalányköltség megfizetésére.

A határozat ellen a fellebbezés lehetőségét az Üttv. 135. §-a biztosítja.

A határozat aláírása a MÜK a 20/2018. (XI. 26.) fegyelmi eljárásról szóló szabályzatának 27.7. pontja alapján történt.

A határozat 2022. január 26. napján jogerős.