Magyar

 

Szegedi Regionális Fegyelmi Bizottság Fegyelmi Tanácsának RFSZ–1/2022/14. határozata

etikai vétségről

A Szeged Regionális Fegyelmi Bizottság Fegyelmi Tanácsa dr. ................. ügyvéd (iroda cím: ..........................................) ellen folyamatban lévő fegyelmi eljárásban a 2022. év június 08. napján megtartott tárgyaláson meghozta és kihirdette az alábbi

határozatot:

A Fegyelmi Tanács megállapítja, hogy

Dr. ..................

eljárás alá vont ügyvéd 1 rendbeli szándékos fegyelmi vétséget követett el, ezért

a Fegyelmi Tanács 400.000 Ft, azaz négyszázezer forint

pénzbírsággal sújtja.

A Fegyelmi Tanács kötelezi az eljárás alá vont ügyvédet arra, hogy 80.000 Ft átalányköltséget 15 napon belül fizessen meg a Szegedi Ügyvédi Kamara pénztárába, vagy banki utalással teljesítse a Szegedi Ügyvédi Kamara 11100403–19082040–36000001 számú bankszámlájára, az ügyszámra való hivatkozással.

A határozat ellen annak kézbesítésétől számított 15 napon belül az eljárás alá vont ügyvéd, jogi képviselője, illetve a fegyelmi biztos az elsőfokú fegyelmi tanácsnál benyújtott, de a másodfokú fegyelmi tanácsnak címzett – a tevékenység gyakorlását felfüggesztő határozati rendelkezés ellen nem halasztó hatályú – fellebbezéssel élhet.

A fellebbezésben elő kell terjeszteni annak indokait is. A fellebbezésben akkor lehet új tényre vagy bizonyítékra hivatkozni, ha a fellebbező az elsőfokú eljárásban arra önhibáján kívül nem hivatkozott. Ha a fellebbezést papír alapon terjesztik elő, azt két eredeti példányban kell benyújtani.

Indokolás

A Fegyelmi Tanács a lefolytatott bizonyítás, valamint a rendelkezésre álló iratok alapján az alábbiakat állapította meg.

I.

Eljárás alá vont ügyvéd személyi körülményeire vonatkozó adatok:

Kamarai tagsággal kapcsolatos adatok:

.................................................................................................................

Fegyelmi előélettel kapcsolatban a jelen eljárás során figyelembe vett korábbi eljárás adatai:

.................................................................................................................

II.

Az eljárás fontosabb eseményei, időpontok:

2021.11.26-án Dr. .................... panaszt nyújtott be dr. ................... ügyvéddel szemben a Szegedi Ügyvédi Kamarához és csatolta dr. ..................... sérelmezett levelét. A 2021.11.23-án kelt levélben dr. .....................olyan kijelentéseket tett, melyből a bejelentő a szabad ügyvédválasztáshoz való jogának korlátozására irányuló szándékot vélelmezett.

2021.12.08-án Bp.322/2021/2.sz. határozattal előzetes vizsgálat került elrendelésre.

Dr. ...................... a 2021.12.12. napján kelt igazoló jelentésében részletesen nyilatkozott sajnálatát fejezte ki, továbbá csatolta a tényvázlatot.

2022.01.11. napján a Szegedi Ügyvédi Kamara Etikai Bizottsága dr. .......................... bejelentését megalapozottnak találta és kezdeményezte a fegyelmi eljárás lefolytatását. Az Etikai Bizottság álláspontja szerint dr. .............. ügyvéd eljárása az Üttv. 28. § (1) bekezdésébe, a 30. § (1) bekezdésébe, valamint az Ügyvédi Etikai Kódex preambuluma d) pontjába, és az annak mellékletét képező nemzetközi Etikai Kódex 3.1.1. pontjába ütközik, figyelemmel arra, hogy sérti a szabad ügyvédválasztás, a szabad, független és közös megegyezéssel történő ügyvédi megbízási díj meghatározásának elvét, egyben pedig ezzel veszélyezteti az ügyvédi hivatás méltóságát.

A Szegedi Ügyvédi Kamara 2022.01.17. napján kezdeményezte a fegyelmi eljárás lefolytatását 1 rb. szándékos fegyelmi vétség elkövetése okán.

A bejelentő 2022.06.03-i beadványában a panaszát fenntartotta.

III.

A Fegyelmi Tanács a rendelkezésre álló okiratok, továbbá az eljárás alá vont ügyvéd és a bejelentő előadása alapján az alábbi tényállást állapítja meg.

Dr. .......... ügyvéd 2021. november 23. napján írásban kereste meg dr. ....................ot, azzal a felhívással, hogy messzemenően elvárja azt, hogy a levélben hivatkozott eljárás lefolytatásával őt bízzák meg, mely eljárás egyébként megközelítőleg 5 hónapot vesz igénybe, s annak folyamányaként felvállalható az, hogy az ügyben illetékes közjegyző által történő hagyaték átadása következtében a későbbi bejelentő és tulajdonostársa tulajdonjoga – várhatóan – 2022. június hó 30. napjáig az ingatlan nyilvántartásba bejegyzésre kerül.

A Szegedi Ügyvédi Kamara Etikai Bizottsága a dr. ................. által előterjesztett bejelentés és annak mellékletét képező ügyvédi levél, tulajdoni lap, valamint a dr. ............... ügyvéd által előterjesztett észrevétel és ahhoz csatolt ügyvédi megbízás alapján etikai vizsgálatot folytatott, melynek eredményeként azt állapította meg, hogy a panasz megalapozott, a panaszlott ügyvéd etikai vétséget követett el.

Az Etikai Bizottság fegyelmi eljárás lefolytatására tett javaslatot.

Az Etikai Bizottság kiemelte a dr. ............. ügyvéd levelének azon részletét, mely szerint „Fel nem tételezvén Önökről, de tudniuk kell azt, hogy a személyem megkerülésével kívánják a jogügyletet rendezni, a sikerdíjra abban az esetben is igényt tartok.”, továbbá azon, a bejelentőnek is címzett felhívást, hogy „Feltehetően nyilvánvalóan – természetesnek tekinthető az is –, hogy én, mint eljáró ügyvéd Önöktől – esetleges – örökös társaiktól díjat, sikerdíjat kérjek, melynek mértéke annak az összegnek a 15%-a amelyet a névtelen megbízóm Önöknek az ingatlan illetőség vételáraként megfizet.”

Az előzetes vizsgálat nem cáfolt adatai és az etikai vizsgálat anyaga ismeretében a fegyelmi biztos kezdeményezte a fegyelmi eljárás elrendelését és 1 rendbeli szándékos fegyelmi vétség megállapítását.

A bejelentő 2022.06.03-án kelt e-mail levelében arról tájékoztatta a Szegedi ügyvédi Kamarát, hogy dr. ............... megkereste őt írásban annak érdekében, hogy panaszát vonja vissza, azonban a panaszát hangsúlyozta, hogy továbbra is fenntartja.

Megállapításra került, hogy a bizonyítékok alátámasztják, hogy dr. .............. ügyvéd megsértette az Üttv. 28. § (1) bekezdésének, 30. § (1) bekezdésének, továbbá az Ügyvédi Etikai Kódex preambuluma d) pontjába, és az annak mellékletét képező nemzetközi Etikai Kódex 3.1.1. pontjába foglalt rendelkezéseket. Ezzel dr. .............. ügyvéd az Üttv. 107. § a) pontjában meghatározott, 1 rb. szándékos fegyelmi vétséget követett el azzal, hogy általa nem ismert személyekre kívánta ügyvédi szolgáltatását, s az általa szabott díjat „oktrojálni” az ügyvédi tevékenységgel kapcsolatosan megtévesztő tájékoztatást adva.

A Fegyelmi Tanácsban eljárásban ezt maga az eljárás alá vont nem tagadta, sajnálatát fejezte ki.

IV.

Az eljárás alá vont ügyvéd a fegyelmi felelősségét nem vitatta. A fegyelmi biztos a tárgyaláson az indítványát fenntartotta.

V.

A fegyelmi biztos indítványa alapos.

A Fegyelmi Tanács megállapítja, hogy dr. ................. ügyvéd az Üttv. 107. § a) pontjában meghatározott, 1 rb. szándékos fegyelmi vétséget követett el

VI.

A Fegyelmi Tanács az enyhítő körülményként vette figyelembe hogy........................................., míg súlyosbító körülményként értékelte, hogy az .............................................elmarasztalásra került.

A Fegyelmi Tanács mindezen enyhítő és súlyosbító körülmények figyelembe vételével szabott ki a 400.000 Ft azaz négyszázezer forint összegű pénzbírságot.

Mindezekre figyelemmel a Fegyelmi Tanács a rendelkező részben foglaltak szerint határozott.

VII.

A fegyelmi tanács az eljárás alá vont ügyvédet az Üttv. 142. § (2) bekezdése és a fegyelmi eljárásról szóló 20/2018. (XI. 26.) MÜK Szabályzat (FESZ) 40.2. a) pontja alapján kötelezte a fegyelmi eljárás átalány- és tételes költségének megfizetésére.

Felhívja a fegyelmi tanács az eljárás alá vont ügyvéd figyelmét az Üttv. 22. § (1) bekezdés g) pontjában és a 149. § (1) bekezdés b) pontjában, valamint (6) bekezdésében foglaltakra, különös tekintettel arra, hogy a végrehajtható fegyelmi határozatból fakadó fizetési kötelezettség felszólítás ellenére történő nem teljesítése a kamarai tagság megszüntetését eredményezi.

A fegyelmi tanács határozata elleni fellebbezési jog az Üttv. 135. §-án alapszik.

JOGERŐS: 2022. 06. 27.