Magyar

 

Fejér Megyei Regionális Fegyelmi Bizottságának F.3/2022. határozata

szerződés benyújtásának és iratcsatolásának elmulasztásáról

A Fejér Megyei Regionális Fegyelmi Bizottság ................ dr. ................. – fegyelmi ügyében a 2022. október 3. napján tartott tárgyalásán az alábbi határozatot hozta:

F.3/2022. Határozat

A Fegyelmi Tanács megállapítja, hogy .................. dr. ................... irodája címe: .................... ügyvéd az ügyvédi tevékenységről szóló 2017. évi LXXVIII. tv. 107. § a) pontja alapján 2. rb. szándékos, mulasztással megvalósított fegyelmi vétséget követett el, ezért nevezettet

80.000 Ft. azaz nyolcvanezerforint pénzbírság

fegyelmi büntetéssel sújtja.

A Fegyelmi Tanács továbbá kötelezi a panaszlott ügyvédet, hogy fizessen meg 80.000,- Ft azaz Nyolcvanezer forint eljárási költséget.

Az eljárási költséget a határozat jogerőre emelkedésétől számított 30 napon belül köteles az ügyvéd a Veszprém Megyei Ügyvédi Kamarának átutalással megfizetni.

E határozat ellen a kézbesítéstől számított 15 napon belül az eljárás alá vont ügyvéd és a fegyelmi biztos, az elsőfokú fegyelmi tanácsnál benyújtott, de a másodfokú fegyelmi tanácshoz címzett, fellebbezést nyújthat be.

A fellebbezés a határozat végrehajtásra halasztó hatályú.

Indokolás

Az elsőfokú fegyelmi tanács a rendelkezésre álló iratok és nyilatkozatok alapján az alábbi tényállást állapította meg:

Panaszos, ...................sz. alatti lakos bejelentése szerint az eljárás alá vont ügyvéd készítette és jegyezte ellen a bejelentő, mint vevő, valamint egy természetes személy, mint eladó között létrejött adásvételi szerződést az.............. ................... hrsz.-ú, zártkerti művelés alól kivett ingatlan vonatkozásában, 2021. szeptember ... napján. Az ügyvédi munkadíjat számla alapján átvette. A bejelentő a földhivatali igazgatási díjat is átadta az ügyvédnek, azonban erről bizonylatot nem kapott.

A szerződés 10./ pontja szerint az ügyvéd köteles volt a teljes vételár kifizetéséről szóló igazolás kézhezvételét követően 2 munkanapon belül a bejegyzési engedélyt is benyújtani az illetékes földhivatalba a bejelentő tulajdonjogának bejegyzése céljából. A teljes vételár kifizetését az eladó 2021. október ....... napján igazolta az ügyvéd felé.

Az ügyvédnek legkésőbb 2021. október ............. napján be kellett volna nyújtania a szerződést, azonban a bejelentő érdeklődésére, 2022. január ......... napján azt közölte a földhivatal, hogy a szerződés még nem került benyújtásra.

A vezető fegyelmi biztos felhívta az eljárás alá vont ügyvéd figyelmét arra, hogy a vizsgálat lefolytatásához szükséges iratokat 8 napon belül köteles, az ügyre vonatkozó észrevételeit (védekezését) pedig jogosult a kamarának megküldeni.

Az ügyvéd az előzetes vizsgálat elrendeléséről szóló határozatot az átvette, de a szükséges iratokat nem csatolta, észrevételt nem tett.

Az ügyvédi tevékenységről szóló 2017. évi LXXVIII. törvény 107. § a) pontja szerint fegyelmi vétséget követ el az ügyvédi tevékenységet gyakorló kamarai tag, ha az ügyvédi tevékenység gyakorlása során az e tevékenység gyakorlásából eredő, jogszabályban, a Magyar Ügyvédi Kamara Alapszabályában és a területi kamara alapszabályában (a továbbiakban együtt: alapszabály), vagy etikai szabályzatban meghatározott kötelességét szándékosan vagy gondatlanságból megszegi.

Az Üttv. 1. § (3) Az ügyvédi tevékenység gyakorlójának az ügyvédi tevékenységet lelkiismeretesen, a legjobb tudása szerint, a jogszabályok megtartásával kell gyakorolni.

Etikai Szabályzat:

13.10. Az ügyvédi tevékenység gyakorlója a tájékoztatás, a megbízás teljesítésének elmulasztásával, a személyes kapcsolattartás mellőzésével vagy más magatartásával nem veszélyeztetheti az ügyfélnek az ügyvédségbe és az ügyvédi tevékenységbe vetett általános bizalmát.

Inytv.

26. § (4) A kérelmet a bejegyzés alapjául szolgáló szerződés (jognyilatkozat) keltétől számított 30 napon belül az ingatlanügyi hatósághoz kell benyújtani. Ha a szerződés (jognyilatkozat) létrejöttéhez harmadik személy beleegyezése vagy – ide nem értve az ingatlanügyi hatósági engedélyt – hatósági jóváhagyás szükséges, a kérelmet a beleegyezéstől, illetve a jóváhagyástól számított 30 napon belül kell az ingatlanügyi hatósághoz benyújtani.

Etika Szabályzat:

12.3. pontja rögzíti, hogy az ügyvédi tevékenység gyakorlója – függetlenül attól, hogy tesz-e nyilatkozatot – az ügyvédi kamara és szervei részére az ellene indult panasz-, illetve fegyelmi ügyben felhívásra az üggyel összefüggő iratokat – kamarai jogtanácsos, illetve jogi előadó esetében azon iratokat, amelyek felett rendelkezni jogosult – köteles becsatolni.

Az eljáró tanács megállapította, hogy az eljárás alá vont ügyvéd az ügyvédi tevékenységről szóló 2017. évi LXXVIII. tv. 107. § a) pontja alapján a szerződés benyújtásának elmulasztásával és az iratcsatolás elmulasztásával, 2. rb. szándékos, mulasztással megvalósított fegyelmi vétséget követett el.

A büntetés kiszabása során az eljáró tanács súlyosító körülményt nem észlelt, enyhítő körülményként vette figyelembe az ügyvéd egészségügyi családi és anyagi körülményeit.

Fentiek alapján az eljáró tanács az eljárás alá vont ügyvédet az Üttv. 108. § b) pontja alapján pénzbírság fegyelmi büntetéssel sújtotta.

Az eljáró fegyelmi tanács a MÜK a 20/2018. (XI. 26.) számú fegyelmi eljárásról szóló szabályzatának 40.2. a) pontja alapján, kötelezte az eljárás alá vont ügyvédet 80.000 Ft. átalányköltség megfizetésére.

A határozat ellen a fellebbezés lehetőségét az Üttv. 135. §-a biztosítja.

A határozat aláírása a MÜK a 20/2018. (XI. 26.) számú fegyelmi eljárásról szóló szabályzatának 27.7. pontja alapján történt.

A határozat 2022. november 24. napján jogerős.