Magyar

 

Szegedi Regionális Fegyelmi Bizottság Fegyelmi Tanácsának RFSZ–9/2022/15. határozata

bejelentő nem az elvárt jogi segítségnyújtásban részesült

A Szegedi Regionális Fegyelmi Bizottság Fegyelmi Tanácsa dr. ............. hódmezővásárhelyi ügyvéd ellen folyamatban lévő fegyelmi eljárásban a 2022. október 14. napján nem nyilvános tárgyaláson, zárt ülésben meghozta és kihirdette az alábbi

határozatot:

A Fegyelmi Tanács a

dr. ...........

eljárás alá vont ügyvéd ellen indult fegyelmi eljárást megszünteti.

Az eljárási költséget a Szegedi Ügyvédi Kamara viseli.

A határozat ellen annak kézbesítésétől számított 15 napon belül az eljárás alá vont ügyvéd (személy), jogi képviselője, illetve a fegyelmi biztos az elsőfokú fegyelmi tanácsnál benyújtott, de a másodfokú fegyelmi tanácsnak címzett fellebbezéssel élhet. A fellebbezés a határozat végrehajtására halasztó hatályú. A tevékenység végzése alóli felfüggesztés vonatkozásában külön fellebbezésnek van helye, amelynek nincs halasztó hatálya. A fellebbezésben elő kell terjeszteni annak indokait is. A fellebbezésben akkor lehet új tényre vagy bizonyítékra hivatkozni, ha a fellebbező az elsőfokú eljárásban arra önhibáján kívül nem hivatkozott.

A területi kamara elnöke a fegyelmi biztost a fellebbezési határidő lejártát megelőző harmadik munkanapig utasíthatja fellebbezés előterjesztésére.

A fegyelmi eljárásról szóló 20/2018. (XI. 26.) MÜK szabályzat (a továbbiakban: FESZ) 42.7. pontja alapján 2021. január 1-től az Üttv. 144. § (4) bekezdése és a FESZ 6.1. pontja értelmében az aktív kamarai tagok és nyilvántartottak számára valamennyi fegyelmi ügyben kötelező az elektronikus kapcsolattartás. Ennek megfelelően az aktív kamarai tagok és nyilvántartottak kizárólag elektronikus úton nyújthatják be fellebbezésüket. A postai úton vagy elektronikus levélben megküldött irat nem minősül joghatályos előterjesztésnek.

A fellebbezését az elsőfokú fegyelmi bizottság útján kell előterjeszteni a https://epapir.gov.hu/ szolgáltatáson keresztül úgy, hogy a „CÍMZETT” mezőben annak a regionális fegyelmi bizottsághoz tartozó területi ügyvédi kamaráját kell kiválasztani, ahol a fegyelmi eljárást lefolytatták. A benyújtáshoz részletes segítséget talál a https://www.mük.hu/fegyelmiugyseged oldalon.

Amennyiben a fellebbező nem aktív kamarai tag vagy nyilvántartott (pl. korábban már törölt személy), úgy fellebbezését két eredeti példányban postai úton is megküldheti.

Indokolás

A fegyelmi tanács a lefolytatott bizonyítás, valamint a rendelkezésre álló iratok alapján az alábbiakat állapította meg.

I.

Eljárás alá vont ügyvédet ........ napján jegyezték be a Szegedi Ügyvédi Kamarába egyéni ügyvédként.

II.

2022.05.26. napján érkezett a Szegedi Ügyvédi Kamarához .................... bejelentő beadványa, amelyben az eljárás alá vont ügyvéd tevékenységét kifogásolta: álláspontja szerint ügyével nem kellőképpen, illetve felületesen foglalkozott, noha praxisa kiterjed a végrehajtási ügyekre is. Előadása szerint ingyenes jogi segítségnyújtásra jogosult, ám annak keretében nem az általa elvárt jogi szolgáltatásban részesült, amit sérelmez. Kérte panasza kivizsgálását, iratokat is csatolt beadványához.

2022.06.01. napján a vezető fegyelmi biztos az előzetes vizsgálatot elrendelte.

Eljárás alá vont ügyvéd az előzetes vizsgálat időtartama alatt igazoló jelentést tett és okiratokat csatolt.

A vezető fegyelmi biztos 2022.08.01. napján fegyelmi eljárást kezdeményezett eljárás alá vont ügyvéddel szemben.

III.

A fegyelmi eljárásban megállapított tényállás szerint 2022.05.26. napján érkezett a Szegedi Ügyvédi Kamarához ............. bejelentő beadványa, amely lényege szerint bejelentő 2009-ben szabadfelhasználású jelzáloghitelt vett fel, melynek fedezete az édesanyja háza volt. A hitel törlesztő részleteit 2012-ig, az édesanya haláláig fizették. Ezt követően a bejelentő nem fizetett, ami miatt 2014-ben végrehajtási eljárás indult ellene.

Panaszos a fennálló jogi helyzet tisztázása érdekében többek között eljárás alá vont ügyvédhez fordult.

Eljárás alá vont ügyvéd megbízása tanácsadásra és a tényállástól függően beadványkészítésre vonatkozott. Ennek keretében írt egy levelet, ami tartalmazott egy meghatalmazást, illetve azt, hogy a panaszos a levél tartalmával egyetért. A levélre válasz is érkezett, amellyel eljárás alá vont ügyvéd megbízása megszűnt. Peres eljárás megindítására a megbízás nem vonatkozott, és arra a kormányhivatali határozat sem terjedt ki.

A levél megírásáért eljárás alá vont ügyvéd megbízási díjat nem kért, és bár azt a segítségnyújtás keretében készítette el, megbízási díjat a kormányhivatal felé sem számolt el.

A panaszos ugyan telefonon igyekezett rávenni eljárás alá vont ügyvédet, hogy indítson pert, azonban ő közölte vele, hogy perindításra nincs lehetőség.

Panaszos a fegyelmi eljárás alatt írt egy levelet a Szegedi Ügyvédi Kamarának, mely szerint időközben eljárás alá vont ügyvéddel a per vitelére is szóló új megbízás született, egyebekben eljárás alá vont ügyvéddel tisztázták az ügyet.

IV.

Az eljárás alá vont ügyvéd a fegyelmi felelősségével kapcsolatosan nyilatkozatot tett, a tárgyaláson, felelősségét vitatta, fegyelmi felelősségét nem ismerte el.

A vezető fegyelmi biztos végindítványában nem tartotta fenn a fegyelmi eljárást elrendelő határozatában foglaltakat, és – tekintettel a panaszos nyilatkozatára is – az eljárás megszüntetését indítványozta.

V.

A fegyelmi biztos módosított indítványa alapos.

A fegyelmi tanács a tényállást az eljárás alá vont ügyvéd által becsatolt okiratok, a tárgyaláson tett nyilatkozatai, illetve a panaszos írásos bejelentése alapján állapította meg.

Az ügyvédi tevékenységről szóló 2017. évi LXXVIII. tv. (a továbbiakban: Üttv.) 107. § Fegyelmi vétséget követ el az ügyvédi tevékenységet gyakorló, szüneteltető vagy az ügyvédi tevékenység felfüggesztése alatt álló kamarai tag vagy nyilvántartásba vett természetes személy, ha

a) az ügyvédi tevékenység gyakorlása során az e tevékenység gyakorlásából eredő, jogszabályban, a Magyar Ügyvédi Kamara Alapszabályában és a területi kamara alapszabályában (a továbbiakban együtt: alapszabály), vagy etikai szabályzatban meghatározott kötelességét szándékosan vagy gondatlanságból megszegi, vagy

b) ügyvédi tevékenységen kívüli szándékos vagy gondatlan magatartásával az ügyvédi hivatás tekintélyét súlyosan veszélyezteti.

A Fegyelmi Tanács álláspontja szerint eljárás alá vont ügyvéd nem szegte meg az ügyvédi tevékenység gyakorlásából eredő, jogszabályban, illetve az etikai szabályzatban meghatározott kötelességét. Egy levél megírását vállalta ingyenesen, amit teljesített, más egyébre megbízási szerződés közte és panaszos között nem jött létre.

Eljárás alá vont ügyvéd tehát nem valósította meg az Üttv. 107. §-a szerinti fegyelmi vétséget.

VI.

Tekintettel arra, hogy eljárás alá vont ügyvéd nem valósította meg az Üttv. 107. §-a szerinti fegyelmi vétséget, a Fegyelmi Tanács az eljárás alá vont ügyvéd ellen indult fegyelmi eljárást megszüntette.

A Fegyelmi Tanács a fegyelmi eljárásról szóló 20/2018. (XI. 26.) MÜK Szabályzat (FESZ) 40.6. alapján határozott arról, hogy a fegyelmi ügyben felmerült és az eljárás alá vont ügyvédre át nem hárítható költségeket a Szegedi Ügyvédi Kamara viseli.

A Fegyelmi Tanács határozata elleni jogorvoslati jog az Üttv. 135. §-án alapszik.

JOGERŐS: 2023.03.08.