Magyar

 

Fejér Megyei Regionális Fegyelmi Bizottság F.19/2022. határozata

megbízás teljesítésének és iratok csatolásának elmulasztásáról

Iktatószám: 62/13/2022.

Jogerős: 2022.11.24.

A Fejér Megyei Regionális Fegyelmi Bizottság ............................ dr. ............................ fegyelmi ügyében a 2022. október 3. napján tartott tárgyalásán az alábbi határozatot hozta:

F.19/2022. Határozat

A Fegyelmi Tanács megállapítja, hogy ............................ dr. ............................ irodája címe: ............................ ügyvéd az ügyvédi tevékenységről szóló 2017. évi LXXVIII. tv. 107. § a) pontja alapján 2. rb. szándékos, mulasztással megvalósított fegyelmi vétséget követett el, ezért nevezettet

100.000 Ft, azaz százezerforint pénzbírság

fegyelmi büntetéssel sújtja.

A Fegyelmi Tanács továbbá kötelezi a panaszlott ügyvédet, hogy fizessen meg 80.000 Ft azaz Nyolcvanezer forint eljárási költséget.

Az eljárási költséget a határozat jogerőre emelkedésétől számított 30 napon belül köteles az ügyvéd a Veszprém Megyei Ügyvédi Kamarának átutalással megfizetni.

E határozat ellen a kézbesítéstől számított 15 napon belül az eljárás alá vont ügyvéd és a fegyelmi biztos, az elsőfokú fegyelmi tanácsnál benyújtott, de a másodfokú fegyelmi tanácshoz címzett, fellebbezést nyújthat be.

A fellebbezés a határozat végrehajtásra halasztó hatályú.

Indokolás

Az elsőfokú fegyelmi tanács a rendelkezésre álló iratok és nyilatkozatok alapján az alábbi tényállást állapította meg:

Panaszos bejelentése szerint 2018. évben megbízást adott az eljárás alá vont ügyvédnek, hogy indítson pert 6 millió forint tartozás behajtása iránt. Az ügyvédet az ügy állása felől érdeklődve többször kereste, azonban tőle kitérő válaszokat kapott.

Az illetékes bíróságon azt a tájékoztatást kapta, hogy pert nem indult. A rendelkezésre álló adatok szerint a megbízás a mai napig nem szűnt meg, így az ezzel kapcsolatban elévülés nem megállapítható.

A bejelentő férje, 2019. december 28. napján ajándékozási szerződést kötött, amelyet az eljárás alá vont ügyvéd készítette és jegyezte ellen Az ügyvéd a szerződés csak 2020. október 7. napján nyújtotta be a földhivatalba.

A vezető fegyelmi biztos felhívta az eljárás alá vont ügyvéd figyelmét arra, hogy a vizsgálat lefolytatásához szükséges iratokat 8 napon belül köteles, az ügyre vonatkozó észrevételeit pedig jogosult a kamarának megküldeni.

Az ügyvéd az előzetes vizsgálat elrendeléséről szóló határozatot az átvette, de a szükséges iratokat nem csatolta, észrevételt nem tett.

Az ügyvéd azonban ez eljáró tanács részére védekezését előterjesztette. Előadta, hogy kezdetben megpróbálta a bejelentő igényét peren kívül érvényesíteni. Levelezést folytatott az ellenérdekű féllel, aki azt is letagadta, hogy a bejelentő élettársa volt. Elmondása szerint a bejelentő időközben külföldön vállalt munkát, párkapcsolata is lett, így a kapcsolattartás nehézkessé vált. A bizonyításon változtatni kellett, új pertaktikát kellett kidolgozni, valamint szükségessé vált a költségkedvezményhez új iratok beszerzése is. Időközben az ügyvéd családjában is egészségügyi problémák keletkeztek.

Az ajándékozási szerződés késedelmes megküldését az ügyvéd ténybelileg elismerte, bár azzal védekezett, hogy kétszer kellett megküldenie az ingatlanügyi hatóságnak, mert az első küldeményt nem kapták meg. Védekezésében kifogásolta, hogy a bejelentő nem írta alá a panaszt, így e vonatkozásban nem vonható felelősségre.

A perindítással kapcsolatban az ügyvéd és a bejelentő előadása közötti ellentmondást nem sikerült feloldani, ezért az eljáró tanács nem találta megállapíthatónak e vonatkozásban az ügyvéd részéről mulasztás és ezzel fegyelmi vétség elkövetését.

Az ajándékozási szerződés késedelmes benyújtása aggály nélkül megállapítható volt. Az Ütv. 119. §-a szerint a fegyelmi biztos jogosult a hivatalból tudomására jutott esetekben is fegyelmi eljárást kezdeményezni.

Az ügyvédi tevékenységről szóló 2017. évi LXXVIII. törvény 107. § a) pontja szerint fegyelmi vétséget követ el az ügyvédi tevékenységet gyakorló kamarai tag, ha az ügyvédi tevékenység gyakorlása során az e tevékenység gyakorlásából eredő, jogszabályban, a Magyar Ügyvédi Kamara Alapszabályában és a területi kamara alapszabályában (a továbbiakban együtt: alapszabály), vagy etikai szabályzatban meghatározott kötelességét szándékosan vagy gondatlanságból megszegi.

Az Üttv. 1. § (3) Az ügyvédi tevékenység gyakorlójának az ügyvédi tevékenységet lelkiismeretesen, a legjobb tudása szerint, a jogszabályok megtartásával kell gyakorolni.

Etikai Szabályzat:

13.10. Az ügyvédi tevékenység gyakorlója a tájékoztatás, a megbízás teljesítésének elmulasztásával, a személyes kapcsolattartás mellőzésével vagy más magatartásával nem veszélyeztetheti az ügyfélnek az ügyvédségbe és az ügyvédi tevékenységbe vetett általános bizalmát.

Inytv.

26. § (4) A kérelmet a bejegyzés alapjául szolgáló szerződés (jognyilatkozat) keltétől számított 30 napon belül az ingatlanügyi hatósághoz kell benyújtani. Ha a szerződés (jognyilatkozat) létrejöttéhez harmadik személy beleegyezése vagy – ide nem értve az ingatlanügyi hatósági engedélyt – hatósági jóváhagyás szükséges, a kérelmet a beleegyezéstől, illetve a jóváhagyástól számított 30 napon belül kell az ingatlanügyi hatósághoz benyújtani.

Etikai Szabályzat:

12.3. pontja rögzíti, hogy az ügyvédi tevékenység gyakorlója – függetlenül attól, hogy tesz-e nyilatkozatot – az ügyvédi kamara és szervei részére az ellene indult panasz-, illetve fegyelmi ügyben felhívásra az üggyel összefüggő iratokat – kamarai jogtanácsos, illetve jogi előadó esetében azon iratokat, amelyek felett rendelkezni jogosult – köteles becsatolni.

Az eljáró tanács megállapította, hogy az eljárás alá vont ügyvéd az ügyvédi tevékenységről szóló 2017. évi LXXVIII. tv. 107. § a) pontja alapján a szerződés késedelmes benyújtásával és az iratcsatolás elmulasztásával, 2. rb. szándékos, mulasztással megvalósított fegyelmi vétséget követett el.

A büntetés kiszabása során az eljáró tanács súlyosító körülményt nem észlelt, enyhítő körülményként vette figyelembe az ügyvéd beismerését, egészségügyi családi és anyagi körülményeit.

Fentiek alapján az eljáró tanács az eljárás alá vont ügyvédet az Üttv. 108. § b) pontja alapján pénzbírság fegyelmi büntetéssel sújtotta.

Az eljáró fegyelmi tanács a MÜK a 20/2018. (XI. 26.) számú fegyelmi eljárásról szóló szabályzatának 40.2. a) pontja alapján, kötelezte az eljárás alá vont ügyvédet 80.000 Ft átalányköltség megfizetésére.

A határozat ellen a fellebbezés lehetőségét az Üttv. 135. §-a biztosítja.

A határozat aláírása a MÜK a 20/2018. (XI. 26.) számú fegyelmi eljárásról szóló szabályzatának 27.7. pontja alapján történt.

A határozat 2022.11.24. napján jogerős.