Magyar

 

Fejér Megyei Regionális Fegyelmi Bizottság Veszprém Megyei Ügyvédi Kamara F.37/2022. határozata

ügyvédi megbízás teljesítésének elmulasztásáról

Iktatószám: 157/17/2022

A Fejér Megyei Regionális Fegyelmi Bizottság dr. ............................. – fegyelmi ügyében a 2023. szeptember 5. napján tartott tárgyalásán az alábbi határozatot hozta:

F.37/2022. Határozat

A Fegyelmi Tanács megállapítja, hogy dr. ........................... irodája címe: ....................................................... ügyvéd fegyelmi vétséget nem követett el, ezért vele szemben a

fegyelmi eljárást megszünteti,

egyben mentesíti az eljárás alá volt ügyvédet a költségek megfizetése alól.

E határozat ellen a kézbesítéstől számított 15 napon belül az eljárás alá vont ügyvéd és a fegyelmi biztos, az elsőfokú fegyelmi tanácsnál benyújtott, de a másodfokú fegyelmi tanácshoz címzett, fellebbezést nyújthat be.

A fellebbezés a határozat végrehajtásra halasztó hatályú.

Indokolás

Bejelentő ............... január 12. napján megbízást adott az ügyvédnek, az alapítvány megszüntetésére és törlésére vonatkozó eljárás lebonyolítására. A bejelentés szerint az ügyvéd nem teljesítette a megbízást.

Az ügyvéd a fegyelmi biztos felhívására előadta, hogy a megbízást követően röviddel elkészítette a szükséges iratokat, a kuratórium ülésére saját irodájában biztosított lehetőséget, ő maga küldte ki a meghívót a tagok részére. Megszerkesztette a jelenléti ívet és vezette a jegyzőkönyvet. Elkészítette a végelszámoló elfogadó nyilatkozatát.

Ezután hosszú ideig várt a záró beszámolóra, de azt nem kapta meg. Ez alatt a törvényszék a civil szervezetek vonatkozásában is az elektronikus ügyintézésre tért át, ami a kezdeti időkben nem volt zökkenőmentes. Az ügyvéd többször megkísérelte benyújtani a szükséges iratokat, de azokat a törvényszék technikai okok (nem megfelelő elektronikus beadvány) elutasította.

Az ügyvéd többszöri próbálkozása végül is eredményre vezetett, mert a törvényszék 12.Pk...../2004/..... számú határozatával megállapította az alapítvány jogutód nélküli megszűnését eredményező ok bekövetkezését és megindította a szervezet kényszer-végelszámolását.

A panasszal szemben megállapítható, hogy az ügyvéd többször is megkísérelte a megbízás teljesítését. Az eljáró tanács tagjainak saját tapasztalatából is ismert volt az elektronikus eljárásra történő átállással kapcsolatos problémák, valamint a civil szervezetek megszűnésével kapcsolatos eljárások bonyolultsága, mely a gazdasági társaságok ügyintézésével szemben hosszabb időt vesz igénybe.

Fentiekre tekintettel az eljáró tanács megállapította, hogy az eljárás alá vont ügyvéd fegyelmi vétséget nem követett el, ezért vele szemben a fegyelmi eljárást megszűntette és mentesítette az eljárási költségátalány megfizetése alól.

A határozat ellen a fellebbezés lehetőségét az Üttv. 135. §-a biztosítja.

A határozat aláírása a MÜK a 20/2018. (XI. 26.) számú fegyelmi eljárásról szóló szabályzatának 27.7. pontja alapján történt.

A határozat 2023. október 18. napján jogerős.