Magyar

 

Budapesti Regionális Fegyelmi Bizottság Fegyelmi Tanácsának 2022.F.122/12. határozata

pénzmosási ellenőrzés meghiúsításáról, irodahelyiség hiányáról, kamarával való kapcsolattartás hiányáról

A Budapesti Regionális Fegyelmi Bizottság Fegyelmi Tanácsa [...] budapesti ügyvéd ellen folyamatban lévő fegyelmi eljárásban a 2022. május 16. napján megtartott nem nyilvános tárgyaláson zárt ülésben meghozta és kihirdette az alábbi fegyelmi

határozatot:

A Fegyelmi Tanács megállapítja, hogy [...] eljárás alá vont ügyvéd két rendbeli szándékos fegyelmi vétséget követett el, ezért

1.000.000 Ft (Egymillió forint) pénzbírság

fegyelmi büntetéssel sújtja.

A Fegyelmi Tanács kötelezi az eljárás alá vont ügyvédet arra, hogy a kiszabott pénzbírságot, valamint 80.000 Ft átalányköltséget 30 napon belül fizessen meg a Budapesti Ügyvédi Kamara pénztárába, vagy banki utalással teljesítse a Budapesti Ügyvédi Kamara az ügyszámra való hivatkozással.

Indokolás

A bejelentés és az előzetes vizsgálat:

A [...] Ügyvédi Irodát a [...] számú határozattal jelölte ki a Budapesti Ügyvédi Kamara elnöksége, mint pénzmosás szempontjából ellenőrizendő praxist.

A kamarai titkár 2021. október 21-én kelt feljegyzésében arról tájékoztatta a vezető fegyelmi biztost, hogy az ellenőrzésre nem került sor, mert az eljárás alá vont ügyvéd elutasító volt az időpontegyeztetés során. Hol külföldi utazásra, hol gyermeke betegségére, hol pedig arra hivatkozott, hogy egyedülálló anya, praxist sem folytat, jogtanácsosi formaváltáson gondolkozik. Az eljárás alá vont ügyvéd maga nem ajánlott fel egy alkalommal sem új időpontot, és formaváltásra vonatkozó kérelmet nem terjesztett elő a Budapesti Ügyvédi Kamaránál.

A vezető fegyelmi biztos 2021. november 18. napján kelt határozatával az előzetes vizsgálatot elrendelte és tájékoztatta az eljárás alá vont ügyvédet arról, hogy az ügyre vonatkozó iratait köteles, észrevételeit pedig lehetősége van előterjeszteni.

A fegyelmi biztos 2022. január 28-án a kamarai titkárhoz fordult azzal, hogy az eljárás alá vont ügyvéd székhelyén soron kívüli irodaellenőrzést tart szükségesnek, tekintettel arra, hogy elektronikus elérhetőségéről a kamarai küldemények átvételére nem került sor, mindössze „Meghiúsulási értesítések” érkeztek vissza.

A fegyelmi biztos a 2022. február 7-én hozott határozatában a fegyelmi eljárás kezdeményezése mellett döntött, tekintettel arra, hogy a rendelkezésre álló adatok alapján alapos gyanú merült fel arra, hogy az eljárás alá vont ügyvéd azzal, hogy a pénzmosási ellenőrzés lefolytatásában nem működött együtt a kamarai vizsgálókkal, az Üttv. és a Pmt. ügyfélazonosításra és -átvilágításra vonatkozó rendelkezéseinek nem tesz eleget, továbbá a neki szóló küldemények átvételéről nem gondoskodik, két rendbeli szándékos fegyelmi vétséget követett el.

A Fegyelmi Tanács elnöke 2022. február 14-én az ügy tárgyaláson kívüli elbírálását kezdeményezte. A Fegyelmi Tanács elnöke a következő napon kérte a vezető fegyelmi biztost, hogy végindítványát 8 napon belül terjessze elő.

A fegyelmi biztos 2022. február 18-án arról tájékoztatta a Fegyelmi Tanácsot, hogy az irodavizsgálat eredményétől függően a határozat kiegészítésére is sor kerülhet, továbbá, álláspontja szerint a tárgyaláson kívüli elbírálás nem mozdítja elő az eljárás alá vont ügyvéd együttműködési hajlandóságát. Mindezekre, valamint a fegyelmi vétség súlyára tekintettel a fegyelmi biztos tárgyalás kitűzését indítványozta. A fegyelmi biztos indítványára tekintettel a tanács elnöke tárgyalást tűzött.

A 2022. február 18-án tartott irodaellenőrzés során a kamarai ellenőr megállapította, hogy az eljárás alá vont ügyvéd székhelyeként megadott címen egy új építésű irodaház található, amelynek bejáratánál az ügyvédi iroda névtáblája megtalálható. Az épületbe azonban bejutni nem lehetett, a bejárat le van rácsozva, az épületen „kiadó” felirat olvasható. A kamarai ellenőr megállapításait fényképfelvételekkel támasztotta alá.

A Fegyelmi Tanács a 2022. március 28-án tartott szóbeli tárgyaláson a fegyelmi biztos indítványának megfelelően úgy határozott, hogy megkeresi a Budapesti Ügyvédi Kamara titkárát, hogy az eljárás alá vont ügyvéd 2020. és 2021. évre vonatkozó pmt. kérdőívre adott válaszát és a kockázati besorolását tartalmazó határozatot csatolja, nyilatkozzon arról, hogy hány alkalommal próbálták telefonon, emailben a kapcsolatot felvenni az eljárás alá vont ügyvéddel az ellenőrzés végrehajtása érdekében, és csatolja az ellenőrzésről szóló írásos értesítőt.

A tényállás:

A Budapesti Ügyvédi Kamara elnöksége [...] számú határozatával a [...] Ügyvédi Iroda ellenőrzését rendelte el. Az ellenőrzés lefolytatásra azonban nem került sor, mert az előzetesen egyeztetett időpontokat eljárás alá vont ügyvéd 3 alkalommal is lemondta. Új időpontot egyetlen alkalommal sem ajánlott fel, a vele való telefonos kapcsolatfelvételek sem jártak sikerrel.

Tekintettel arra, hogy az eljárás alá vont ügyvéd a 2020. és 2021. évre vonatkozó pmt. kérdőívet a kamarai felhívás ellenére elmulasztotta kitöltve visszaküldeni, a Budapesti Ügyvédi Kamara elnöke 2022. március 8-án kelt határozatával a [...] Ügyvédi Irodát az Üttv. 186. § (6) bekezdése alapján pénzmosás és terrorizmus finanszírozása szempontjából „magas kockázatú” kockázati csoportba sorolta be.

Az eljárás alá vont ügyvéd a kamarai értesítéseket nem vette át, elektronikus címéről „Meghiúsulási értesítések” érkeztek vissza. Erre tekintettel az eljárás alá vont ügyvéd székhelyén soron kívüli irodaellenőrzésre került sor 2022. február 18-án, amelynek eredményeként megállapításra került, hogy az eljárás alá vont ügyvéd a székhelyén nem található. Az új építésű irodaház bejáratánál az ügyvédi iroda névtáblája ugyan megtalálható, az épületbe azonban bejutni nem lehet, mert a bejárat le van rácsozva, az épületen „kiadó” felirat olvasható.

A kamarai nyilvántartás adatai szerint az eljárás alá vont ügyvéd új székhelyet nem jelentett be, míg a tagdíj egyenlege 248.490 Ft tartozást mutat.

Az eljárás alá vont ügyvéd sem az előzetes vizsgálati eljárás, sem a fegyelmi eljárás során nem tett nyilatkozatot. A kamarai értesítéseket nem vette át, egyik kitűzött tárgyalási napon sem jelent meg.

A fegyelmi biztos végindítványa:

A fegyelmi biztos a fegyelmi eljárást elrendelő határozatban írtakat fenntartotta. A határozat tényállását azzal egészítette ki, hogy az eljárás alá vont ügyvéd 2021-ben nem töltötte ki és nem adta le a Kamarának a pénzmosási kérdőívet. A fegyelmi biztos indítványozta, hogy az eljárás alá vont ügyvéddel szemben két rendbeli szándékos fegyelmi vétség megállapítására és 1.000.000 Ft pénzbírság kiszabására kerüljön sor az eljárás költségeiben történő marasztalás mellett.

A Fegyelmi Tanács döntése és jogi indoka:

A fegyelmi biztos indítványa alapos.

A Fegyelmi Tanács az alábbi jogszabályi rendelkezések megsértését vizsgálta.

Az ügyvédi tevékenységről szóló 2017. évi LXXVIII. törvény (Üttv.) 107. § értelmében: Fegyelmi vétséget követ el az ügyvédi tevékenységet gyakorló, szüneteltető vagy az ügyvédi tevékenység felfüggesztése alatt álló kamarai tag vagy nyilvántartásba vett természetes személy, ha

a) az ügyvédi tevékenység gyakorlása során az e tevékenység gyakorlásából eredő, jogszabályban, a Magyar Ügyvédi Kamara Alapszabályában és a területi kamara alapszabályában (a továbbiakban együtt: alapszabály), vagy etikai szabályzatban meghatározott kötelességét szándékosan vagy gondatlanságból megszegi, vagy

b) ügyvédi tevékenységen kívüli szándékos vagy gondatlan magatartásával az ügyvédi hivatás tekintélyét súlyosan veszélyezteti.

1. § (3) Az ügyvédi tevékenység gyakorlójának az ügyvédi tevékenységet lelkiismeretesen, a legjobb tudása szerint, a jogszabályok megtartásával kell gyakorolni.

186. § (1) A kamarai jogtanácsos és a jogi előadó kivételével az ügyvédi és az ügyvédasszisztensi tevékenység gyakorlása e törvényben, végrehajtási rendeleteiben, a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozásának megelőzéséről és megakadályozásáról szóló rendelkezésekben, a kamarai szabályzatban, valamint a kamarai hatósági ügyben hozott végrehajtható határozatban meghatározott feltételeinek a megtartását a területi kamara hatósági ellenőrzés keretében ellenőrzi.

...

(4) A kamarai hatósági ellenőrzést a területi kamara hivatalból indítja meg.

...

(6) A területi kamara az általa felügyelt ügyvédi tevékenységet gyakorlókat a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozásának megelőzéséről és megakadályozásáról szóló törvény szerinti felügyeleti kockázatértékelésben meghatározott kockázati csoportokba sorolja. A legmagasabb kockázatú csoportba tartozók esetén legalább évente, de legfeljebb félévente, a legalacsonyabb kockázatú csoportba tartozók esetén legalább ötévente ellenőrzési terv szerinti ellenőrzést kell folytatni. 187. § (1) A területi kamara a hatósági ellenőrzés során az ellenőrzés céljának eléréséhez szükséges mértékben kötelezheti az ellenőrzöttet adatszolgáltatásra, illetve léphet be az ellenőrzött irodájába, fiókirodájába, alirodájába, tekintheti meg az ellenőrzött iratait és nyilvántartásait, kérhet azokról másolatot.

188. § (1) A területi kamara a hatósági ellenőrzés megállapításait jegyzőkönyvben rögzíti.

(2) Ha a területi kamara a hatósági ellenőrzés során jogszabály, kamarai szabályzat vagy végrehajtható kamarai határozat megsértését (ezen alcím alkalmazásában a továbbiakban együtt: kötelességszegés) állapítja meg, és

...

b) az a) pont szerinti határidő eredménytelenül telt el, vagy az a) pont alkalmazása kizárt, megindítja az e törvény szerinti hatósági eljárást vagy – ha fegyelmi vétség elkövetésének gyanúja merül fel – előzetes vizsgálat lefolytatását kezdeményezi.

(3) A területi kamara a (2) bekezdésben foglaltak szerint jár el akkor is, ha a kötelességszegés a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozásának megelőzéséről és megakadályozásáról szóló rendelkezések megsértésén alapul.

110. § (1) A 188. § (3) bekezdése alapján megindított előzetes vizsgálat eredményeként elrendelt fegyelmi eljárásban a fegyelmi vétséget elkövető személlyel szemben alkalmazható büntetések a következők:

a) írásbeli megrovás,

b) a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló törvényben, az Európai Unió és az ENSZ Biztonsági Tanácsa által elrendelt pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedések végrehajtásáról szóló törvényben, valamint az e törvények végrehajtására az ügyvédi iroda által vagy a Magyar Ügyvédi Kamara által elfogadott szabályzatban (e törvény alkalmazásában a továbbiakban: a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozásának megelőzéséről és megakadályozásáról szóló rendelkezések) foglalt kötelezettségek megsértése esetén kötelezés a jogsértés megszüntetésére és az annak megismétlésétől való tartózkodásra,

c) a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozásának megelőzéséről és megakadályozásáról szóló rendelkezésekben foglalt kötelezettségek megsértése esetén legfeljebb 400 000 000 Ft-ig terjedő pénzbírság,

d) kizárás.

(2) Az (1) bekezdés szerinti fegyelmi büntetés kiszabásánál figyelemmel kell lenni

a) a szabály megsértésének vagy a hiányosságnak a súlyosságára,

b) a jogsértésért felelős személy felelősségének mértékére,

c) a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozásának megelőzéséről és megakadályozásáról szóló rendelkezésekben foglalt kötelezettségek megsértése esetén a felelős személy által a területi elnökséggel szemben tanúsított együttműködésre,

d) a szabályok megsértésének vagy a hiányosságnak az időtartamára, ismétlődésére vagy gyakoriságára.

Üttv. 58. § (1) Kérelmére a területi kamarába ügyvédként fel kell venni azt, aki

...

f) a területi kamara működési területén az ügyvédi tevékenység folyamatos gyakorlására alkalmas irodahelyiséggel rendelkezik,

16. § (1) Az ügyvéd, az európai közösségi jogász és a külföldi jogi tanácsadó (e szakasz alkalmazásában a továbbiakban együtt: ügyvéd) székhelye az irodája, amely annak a területi kamarának a működési területén található, amelynek a tagja, illetve amely ügyvédi kamarai nyilvántartásba vette.

6/2017. (XI. 20.) MÜK szabályzat az irodahelyiség megfelelőségéről és az egy címre bejelentett irodahelyiséggel rendelkezőkre vonatkozó szabályokról:

1.1. Az ügyvédi iroda, az európai közösségi jogászi iroda (a továbbiakban együtt: ügyvédi iroda), valamint a nem ügyvédi irodai tag ügyvéd, európai közösségi jogász és a külföldi jogi tanácsadó (a továbbiakban együtt: ügyvéd) köteles biztosítani

a) az ügyfelek fogadásának,

b) elérhetőségének és tevékenysége ellenőrizhetőségének ...

c) az ügyvédi tevékenységével összefüggésben átvett és keletkezett iratok őrzésének, valamint

d) az ügyvédi tevékenysége Üttv. szerinti követelményeknek megfelelő gyakorlásának,

e) az alkalmazásában állók ügyvédi tevékenysége gyakorlásának, valamint f) fellelhetőségének infrastrukturális feltételeit.

1.3. Az irodát, az alirodát és a fiókirodát olyan, az épületbe, vagy az ahhoz tartozó bekerített és zárt helyre való belépés nélkül is látható olyan módon kell névtáblával megjelölni, hogy az alapján az irodát, az alirodát, illetve a fiókirodát az ügyfél, a postai kézbesítő, valamint az ügyvédi tevékenység gyakorlása szabályszerűségének ellenőrzésére jogosult kamarai szerv és tisztségviselő egyértelműen azonosítani tudja és meg tudja találni.

Üttv. 182. § (1) Az ügyvédi tevékenység gyakorlójának az ügyvédi kamarai nyilvántartásban szereplő adataiban bekövetkezett változást a változás bekövetkezésétől számított harminc napon belül be kell jelentenie annak az ügyvédi kamarának, amelyik nyilvántartásba vette, és kérnie kell azok átvezetését az ügyvédi kamarai nyilvántartásban.

Az eljárás alá vont ügyvéd irodáját a Budapesti Ügyvédi Kamara elnöksége, mint pénzmosás szempontjából ellenőrizendő praxist jelölte ki, tekintettel arra, hogy a kamarai felhívás ellenére a 2019–2020. évre vonatkozóan pénzmosási kérdőívet nem töltött ki, emiatt „magas kockázatú” kockázati besorolásba került.

Az eljárás alá vont ügyvéd nem működött együtt az ellenőrzést végző vizsgálókkal, sorozatos időpontlemondásaival, alternatív időpont lehetőségének felajánlása hiányában meghiúsította az ellenőrzés lefolytatását. A Fegyelmi Tanács az egyes halasztási indokok fennállását nem tartotta elfogadhatatlannak, azonban a folyamat egészét tekintve az állapítható meg, hogy az eljárás alá vont ügyvéd nem tett semmit annak érdekében, hogy lehetővé tegye az ellenőrzés lefolytatását.

Az eljárás adatai azt is kétségtelenül alátámasztották, hogy az eljárás alá vont ügyvéd sem a kamarai nyilvántartásban szereplő székhelyén, sem elektronikus úton nem elérhető, a vele való kommunikáció a fegyelmi eljárás időtartama alatt nem működött.

Az eljárás alá vont ügyvéd a Budapesti Ügyvédi Kamaránál nem kérte új székhely bejegyzését, vagy formaváltást, ill. tevékenység szüneteltetését, ezért a hozzá fordulók alappal bízhatnak a kamarai nyilvántartás adataiban.

Az elnökségi határozatok, a vizsgálók jegyzőkönyve és egyéb nyilatkozatai, továbbá a helyszíni ellenőrzés adatai és a visszaérkezett „Meghiúsulási igazolások” a mulasztásokat kétségtelenül alátámasztották, erre tekintettel a Fegyelmi Tanács a fentebb írt tényállás alapján azt állapította meg, hogy az eljárás alá vont ügyvéd azzal, hogy

– a Pmt. ill. az Üttv. által előírt nyilatkozattételi kötelezettségének nem tett eleget és a kamarai ellenőrzés lefolytatását meghiúsította,

– bejelentett székhelyén nem található és elektronikus küldeményeit nem veszi át, azaz fellelhetősége nem biztosított,

megsértette az Üttv. 32. §-ában, 186. § (1) és 187. § (1) és 188. § (2) bekezdésében foglaltakat, a 6/2017. (XI. 20.) MÜK szabályzat 1.1. f) pontjában foglaltakat. Ezzel az Üttv. 107. § a) pontjában foglaltak értelmében 2 rendbeli szándékosan elkövetett fegyelmi vétséget valósított meg.

A fentiekre és az ügy összes körülményeire tekintettel a Fegyelmi Tanács a fegyelmi biztos indítványának megfelelően az Üttv. 110. § (1) bekezdés c) pontja szerinti pénzbírság büntetés kiszabását találta indokoltnak, melynek mértékét az Üttv. 109. § alapján mérlegeléssel a rendelkező rész szerint állapította meg.

A fegyelmi tanács a büntetés mértékének meghatározása során figyelemmel volt arra, hogy az eljárás alá vont ügyvéd folyamatosan negligálta az Üttv-ben rögzített kötelezettségeinek teljesítését. Ennek során a Fegyelmi Tanács kiemelt jelentőséget tulajdonított annak, hogy a jelen ügyben a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozásának megelőzéséről és megakadályozásáról szóló rendelkezésekben foglalt kötelezettségek folyamatos megsértésére került sor, továbbá arra, hogy az eljárás alá vont ügyvéd sem a kamarai vizsgálókkal, sem a fegyelmi biztossal, illetve a Fegyelmi Tanáccsal nem működött együtt.

A fegyelmi tanács kiemeli, hogy az ügyfélazonosítás Üttv-ben rögzített menete a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény céljával összhangban került rögzítésre a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása tilalmának hatékony érvényesítése érdekében. A pénzmosás megelőzésével kapcsolatosan kiemelt szerep jut az ügyvédeknek. Kiemelkedő jelentősége van a pénzmosás megelőzésével kapcsolatos teljes körű és pontos ismereteknek, illetve azok betartásának az ügyvédek részéről, valamint a kockázatot tartalmazó körülmények felismerésének, hiszen ezek nélkül képtelenség teljesíteni az ügyvédekre háruló, pénzmosás megelőzésére irányuló kötelezettséget.

Ezen kötelezettségek folyamatos figyelmen kívül hagyása arra utal, hogy a fenti kötelezettségeknek a teljes ügyvédi társadalom szempontjából kiemelt jelentőségével az eljárás alá vont ügyvéd nincs tisztában, illetve azt figyelmen kívül hagyja, annak ellenére, hogy az ügyvédi tevékenységről szóló törvény külön szankciórendszert tartalmaz ezen mulasztások megállapítása esetére.

A Fegyelmi Tanács különösen aggályosnak tartja azt, hogy az ilyen mulasztások alkalmasak lehetnek arra, hogy az okiratszerkesztéssel, illetve a pénzmosási rendelkezések betartásának saját hatáskörben történő ellenőrzésével kapcsolatos ügyvédi privilégiumok elvételéhez indokot szolgáltassanak.

A Fegyelmi Tanács enyhítő körülményként vette figyelembe az eljárás alá vont ügyvéd makulátlan fegyelmi előéletét és azt, hogy a kamarai vizsgálókkal közöltek szerint kiskorú gyermeke ellátásáról gondoskodik.

A Fegyelmi Tanács ezen személyi körülményekre is figyelemmel az elkövetéskor hatályos, irányadó szabályok alapján kiszabható pénzbírság mértékére tekintettel még a középmértéket sem elérő összegben határozta meg a pénzbírság összegét.

A Fegyelmi Tanács az eljárás alá vont ügyvédet az Üttv. 142. § (2) bekezdése, a FESZ 40.2.b) pontja alapján a fegyelmi eljárás átalányköltségének megfizetésére kötelezte.

A Fegyelmi Tanács külön is felhívja eljárás alá vont ügyvéd figyelmét arra, hogy az Üttv. 22. § (1) bekezdés g) pontja szerint nem folytathat ügyvédi tevékenységet az, akinek ügyvédi kamarával szemben legalább a kamarai szabályzatban meghatározott mértékű lejárt tagdíjtartozása vagy végrehajtható kamarai határozaton alapuló más tartozása van, és azt az ügyvédi kamara írásbeli felhívásra sem egyenlítette ki, míg az Üttv. 149. § (1) bekezdés b) pontja alapján a területi kamarai tagságot a kamara megszünteti, ha a kamarai tag az ügyvédi kamarai tagdíjfizetési vagy végrehajtható fegyelmi határozatból fakadó fizetési kötelezettségét felszólítás ellenére nem teljesítette.

A Fegyelmi Tanács határozata 2022. július 15. napján jogerős és végrehajtható.

(Budapesti Regionális Fegyelmi Bizottság – 2022. F. 122.)