7/2022. (X. 24.) MÜK szabályzat

az ügyvédi felelősségbiztosítás évenként számított legalacsonyabb összegéről és követelményeiről szóló 9/2017. (XI. 20.) MÜK szabályzat módosításáról * 

A Magyar Ügyvédi Kamara küldöttgyűlése

az ügyvédi tevékenységről szóló 2017. évi LXXVIII. törvény (a továbbiakban: Üttv.) 158. § (1) bekezdés 5. pontjában kapott felhatalmazás alapján,

az Üttv. 157. § (2) bekezdés e) pontjában foglalt feladatkörében eljárva

az alábbi szabályzatot alkotja:

1. Az ügyvédi felelősségbiztosítás évenként számított legalacsonyabb összegéről és követelményeiről szóló 9/2017. (XI. 20.) MÜK szabályzat (a továbbiakban: Felelősségbiztosítási Szabályzat) 1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„1. Az ügyvédi felelősségbiztosítás évenként számított legalacsonyabb összege megegyezik az Üttv. szerint alkalmazandó, káreseményenként számított legalacsonyabb összeg 200 százalékával.”

2. A Felelősségbiztosítási Szabályzat 2. pont c) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Akkor felel meg az Üttv. által előírt felelősségbiztosításnak az ügyvéd által megkötött felelősségbiztosítás, ha valamennyi alábbi követelményt kielégíti:)

c) a kizárt kockázatok köre nem bővebb a jelen Szabályzat II. sz. Mellékletében meghatározottaknál, és a biztosító mentesülésének és a kifizetett kártérítés biztosítottól történő visszakövetelése eseteinek köre nem bővebb a jelen Szabályzat II/A. sz. Mellékletében meghatározottaknál;”

3. A Felelősségbiztosítási Szabályzat a következő 3/A. ponttal egészül ki:

„3/A. Ingatlanra vonatkozó vagy ingatlannal kapcsolatos jog vagy tény közhiteles nyilvántartásba való bejegyzésére irányuló eljárásban jogi képviseleti tevékenység csak a IV. sz. Mellékletben meghatározott feltételeknek megfelelő kiegészítő felelősségbiztosítás mellett folytatható.”

4. A Felelősségbiztosítási Szabályzat II. sz. Melléklete a következő 14. ponttal egészül ki:

(Kizárható a kockázati körből az a kár)

„14. amelyet ingatlanra vonatkozó vagy ingatlannal kapcsolatos jog vagy tény közhiteles nyilvántartásba való bejegyzésére irányuló eljárásban jogi képviselet ellátása során okoztak.”

5. A Felelősségbiztosítási Szabályzat az e szabályzat 1. melléklete szerinti II/A. sz. Melléklettel egészül ki.

6. A Felelősségbiztosítási Szabályzat az e szabályzat 2. melléklete szerinti IV. sz. Melléklettel egészül ki.

7. Ez a szabályzat 2023. január 1-jén lép hatályba.

8. A 3. és 6. pont, valamint a 2. melléklet az ingatlan-nyilvántartásról szóló 2021. évi C. törvény 1. §-a hatálybalépésének a napján lép hatályba.

1. melléklet a 7/2022. (X. 24.) MÜK szabályzathoz

„II/A. sz. Melléklet a Magyar Ügyvédi Kamara 9/2017. (XI. 20.) MÜK szabályzatához

A biztosító mentesülése és visszakövetelési joga

1. A biztosító mentesülése

1.1. A felelősségbiztosítási szerződésben a biztosító mentesülésének joga csak annyiban köthető ki, amennyiben a kárt a biztosított szándékos bűncselekménnyel okozta.

2. A biztosító visszakövetelési joga

2.1. A felelősségbiztosítási szerződésben a biztosító által a károsultnak kifizetett kártérítés, illetve sérelemdíj biztosítottól történő visszakövetelésének joga annyiban köthető ki, amennyiben a biztosító a mentesülés jogát nem kötötte ki erre az esetre, és a kárt a biztosított jogellenesen, szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartással okozta.

2.2. Súlyosan gondatlan magatartásnak minősül, ha

a) a biztosítottat a biztosítási eseményt okozó szakmai szabályszegéssel összefüggésben az illetékes területi ügyvédi kamara jogerősen végrehajtandó kizárás fegyelmi büntetéssel sújtotta,

b) okiratszerkesztéssel megvalósuló szabályszegés esetén amennyiben a biztosított a korábbi kárrendezés során már elbírált műhibával azonos műhibát követ el, vagy

c) a károkozó magatartást a bíróság ilyennek minősíti.”

2. melléklet a 7/2022. (X. 24.) MÜK szabályzathoz

„IV. sz. Melléklet a Magyar Ügyvédi Kamara 9/2017. (XI. 20.) MÜK szabályzatához

Ingatlan-nyilvántartási eljárásban jogi képviseleti tevékenységet folytató ügyvédek kiegészítő felelősségbiztosításának követelményeiről

Az ingatlan-nyilvántartási eljárásban jogi képviseleti tevékenységet folytató ügyvédek által megkötött kiegészítő felelősségbiztosításnak - az Üttv.-ben meghatározottakon túl - az alábbi követelményeknek kell megfelelnie:

1. A biztosítási esemény meghatározása nem lehet szűkebb az alábbinál:

a) a biztosítottal szemben érvényesített kár, amelyet a biztosított jogellenesen, az ügyvéd által ingatlan-nyilvántartási eljárásban folytatott jogi képviseleti tevékenységre vonatkozó szabályok megsértésével - ideértve a jogszabály, valamint a bírói gyakorlat ismeretének hiányából eredő műhiba elkövetését is - e minőségében okozott;

b) az a) pontban meghatározottakkal összefüggésben más személyiségi jogának megsértéséből eredő olyan nem vagyoni sérelem okozása, amelyért a biztosított - mint az ingatlan-nyilvántartási eljárásban folytatott jogi képviseleti tevékenység folytatója - sérelemdíj megfizetésére köteles.

2. A kockázati körből csak az alábbi károk zárhatók ki:

a) az ingatlannal kapcsolatos okiratszerkesztés során elkövetett szakmai hibákkal és mulasztásokkal okozati összefüggésben bekövetkezett károk,

b) az ingatlanra vonatkozó eljárás tárgyát képező jogügylethez közvetlenül és szükségszerűen kapcsolódó és a biztosítottól elvárható tájékoztatás elmulasztásából vagy hiányosságaiból eredő károk,

c) az a kár, amely abból adódik, hogy a biztosított az ingatlan-nyilvántartási eljárásban az ingatlanügyi hatóság felhívására hiánypótlási kötelezettségének a károsult közreműködése hiányában nem tud eleget tenni,

d) az a kár, amely abból adódik, hogy a biztosított az ingatlanügyi hatóság által elutasított kérelmet az ingatlan-nyilvántartásról szóló 2021. évi C. törvény 50. §-a alapján a károsult közreműködésének hiánya miatt a törvényes határidőben nem tudja ismételten szabályszerűen benyújtani,

e) az a kár, amely a károsult vagy a másik szerződő fél téves adatszolgáltatásával van okozati összefüggésben, kivéve, ha az adott helyzetben a biztosítottól elvárható volt, hogy a hibát észlelje.

3. A biztosított által fizetendő önrészesedés mértéke nem haladhatja meg a bekövetkezett kár 5%-át, illetve az önrészesedés minimális összege a 300 000 Ft-ot.

4. A biztosító legalább a kiegészítő biztosítás hatálya alatt okozott, bekövetkezett és a szerződés megszűnésétől számított egy éven belül bejelentett károk megtérítését vállalja.”


  Vissza az oldal tetejére