Magyar

 

Szegedi Regionális Fegyelmi Bizottság II. sz. fegyelmi tanácsának RFSZ–9/2023/26. határozata

ügyvédi tevékenységből származó kötelezettségszegés

A Szegedi Regionális Fegyelmi Bizottság Fegyelmi Tanácsa dr. ...szegedi ügyvéd ellen folyamatban lévő fegyelmi eljárásban 2023. november 10. napján megtartott nem nyilvános tárgyaláson zárt ülésben meghozta és kihirdette az alábbi

HATÁROZATOT.

A Fegyelmi Tanács megállapítja, hogy

dr. ...

eljárás alá vont ügyvéd 1 rendbeli, szándékos fegyelmi vétséget követett el, ezért az Üttv. 108. § b) pontja szerinti

200.000 Ft, azaz Kettőszázezer forint pénzbírság

fegyelmi büntetéssel sújtja.

Kötelezi fegyelmi tanács eljárás alá vontat, hogy a 200.000 Ft, azaz Kettőszázezer forint pénzbírságot a határozat jogerőre emelkedésétől számított 30 napon belül banki utalással teljesítse a Szegedi Ügyvédi Kamara 11100403–19082040–36000001 számú bankszámlájára.

Kötelezi Fegyelmi Tanács eljárás alá vontat, hogy fizessen meg 80.000 Ft, azaz Nyolcvanezer forint átalányköltséget a határozat jogerőre emelkedésétől számított 30 napon belül a Szegedi Ügyvédi Kamara pénztárába, vagy banki utalással teljesítse a Szegedi Ügyvédi Kamara 11100403–19082040–36000001 számú bankszámlájára.

A határozat ellen az eljárás alá vont személy és a fegyelmi biztos a másodfokú fegyelmi tanácshoz fellebbezhet. A fellebbezést az elsőfokú határozat kézbesítésétől számított 15 napon belül az elsőfokú fegyelmi tanácsnál kell benyújtani, és elő kell terjeszteni a fellebbezés indokait is.

A fellebbezésben akkor lehet új tényre vagy bizonyítékra hivatkozni, ha a fellebbező az elsőfokú eljárásban arra önhibáján kívül nem hivatkozott.

A fellebbezés a határozat végrehajtására halasztó hatályú.

A FESZ 42.7. pontja alapján 2020. január 1-től az Üttv. 144. § (4) bekezdése és a FESZ 6.1. pontja értelmében az aktív kamarai tagok és nyilvántartottak számára valamennyi fegyelmi ügyben kötelező az elektronikus kapcsolattartás. Ennek megfelelően az aktív kamarai tagok és nyilvántartottak kizárólag elektronikus úton nyújthatják be kérelmüket. A postai úton vagy elektronikus levélben megküldött irat nem minősül joghatályos előterjesztésnek, amennyiben a fél elektronikus kapcsolattartásra köteles.

A fellebbezést a https://epapir.gov.hu/ szolgáltatáson keresztül kell előterjeszteni úgy, hogy a „CÍMZETT” mezőben azt a regionális fegyelmi bizottsághoz tartozó területi ügyvédi kamaráját kell kiválasztani, ahol a fegyelmi eljárást lefolytatták, az „Egyéb fegyelmi tárgyú ügyek” ügytípus kiválasztásával. A benyújtáshoz részletes segítséget talál a https://www.mük.hu/fegyelmi-ugyseged oldalon.

Indokolás

I.

Az eljárás alá vont személyi körülményeire vonatkozó adatok:

..................................................................................................................

II.

A fegyelmi eljárás fontosabb eseményei, időpontok:

... bejelentő 2022. január 19. napján kelt, ugyanaznap érkeztetett, a Szegedi Ügyvédi Kamarához címzett panaszában dr. ... eljárás alá vont ügyvéd ügyvédi tevékenységéből eredő kötelezettségét kifogásolta.

A Szegedi Kamara Vezető Fegyelmi Biztosa 2022. február 18. napján kelt Bp. 20/2022/2. számú határozattal az Üttv. 119. § (1) bek. b) pontja alapján előzetes vizsgálatot rendelt el, és felhívta az eljárás alá vont ügyvédet, hogy a vizsgálat lefolytatásához szükséges iratokat nyolc napon belül küldje meg a kamarának. Ugyanezen határozatában az előzetes vizsgálat lefolytatására, az eljárás során a fegyelmi biztosi teendők ellátására dr. Dobozy Réka fegyelmi biztost jelölte ki.

Dr. ... 2022. február 28. napján kelt a Szegedi Ügyvédi Kamarába 2022. március 31. napján érkezett beadványában tagadta a fegyelmi vétséget elkövetését, kérte a bejelentő panaszának az elutasítását, azonban a felhívás ellenére az iratokat nem csatolta.

A Szegedi Kamara Vezető Fegyelmi Biztosa 2022. május 22. napján kelt Bp.20/2022/6. számú határozattal a Bp. 20/2022/2. sorszámú határozattal elrendelt előzetes vizsgálatot megszüntette, mert álláspontja szerint a rendelkezésre álló adatok alapján nem volt megállapítható, hogy az eljárás alá vont ügyvéd fegyelmi vétséget követett volna el.

A Szegedi Kamara Vezető Fegyelmi Biztosa 2022. május 25. napján kelt beadványában – a határozatot mellékelve – tájékoztatta a bejelentőt, hogy a hivatalból elrendelt előzetes vizsgálat megszüntetéséről rendelkezett.

Ezen határozattal szemben 2022. június 1. napján kelt, ugyanaznap érkeztetett kifogást terjesztett elő a bejelentő, melyben részletezte az ingatlan megszerzésével kapcsolatos történeti eseményeket.

A bejelentő kifogása alapján a Magyar Ügyvédi Kamara Országos Vezető Fegyelmi Főbiztosa 2022. június 14. napján kelt, a kamarához 2022. június 16. napján érkezett V/242/2022. számú átiratában a fegyelmi eljárás kezdeményezésére utasította a Szegedi Kamara Vezető Fegyelmi Biztosát.

A Kamara Fegyelmi Biztosa 2023. június 6. napján kelt RFSZ–9/2023/12. számú határozattal az Üttv. 123. § (1) bekezdés b) pontja alapján és az Üttv. 123. § (5) bekezdése alapján fegyelmi eljárást kezdeményezett.

A Szegedi Regionális Fegyelmi Bizottsága Elnöke 2023. június 7. napján kelt átiratában rendelkezett az eljáró fegyelmi tanács kijelöléséről.

A Szegedi Regionális Fegyelmi Tanács 2023. június 21. napján kelt idézővel idézte az eljárás alá vont ügyvédet a 2023. szeptember 9. napjára tűzött tárgyalásra. Az eljárás alá vont ügyvéd a tárgyaláson megjelent. A tárgyalást bizonyítási indítvány elrendelése miatt a Fegyelmi Tanács elhalasztotta.

Az eljárás alá vont ügyvéd 2023. szeptember 13. napján a kamarához e-mailben érkezett beadványában a bizonyítási indítványától elállt.

A Szegedi Regionális Fegyelmi Tanács a folytatólagos tárgyalásra 2023. szeptember 18. napján kelt, majd szeptember 24. napján kelt javított idézővel idézte az eljárás alá vont ügyvédet a 2023. november 10. napjára tűzött tárgyalásra.

A 2023. november 10. napján tartott a tárgyaláson az eljárás alá vont ügyvéd megjelent.

III.

Tényállás:

A bejelentő panaszában az eljárás alá vont ügyvéd ügyvédi tevékenységéből eredő kötelezettségét kifogásolta.

A bejelentő azt a kérdést vetette fel bejelentésében, hogy joga lett volna-e időben tudni, hogy a fél háza eladó, értékbecslés és a bejelentő megkérdezése és beleegyezése nélkül.

Bejelentése, illetve az ahhoz mellékletként csatolt iratok értelmében a részben tulajdonát képező ... szám alatti ingatlannak ... tulajdonát képező, a bejelentő haszonélvezeti jogával terhelt tulajdoni hányadának tulajdonjogára az eljárás alá vont ügyvéd okiratszerkesztésében 2019. augusztus 9. napján adásvételi szerződés jött létre ... eladó és ... vevő között, melyben a vételár 4.000.000 Ft, azaz Négymillió forint összegben nyert megállapítást.

A bejelentő előadta, hogy 2019. augusztus 22-én kapott az eljárás alá vont ügyvédtől egy levelet, melyben felhívta őt az elővásárlási jogának gyakorlására, melyre az eljárás alá vont ügyvéd 8 nap határidőt biztosított, amit a panaszos túl rövidnek tartott, mert ez idő alatt nem tudott bankhitelt intézni. A bejelentő kifogásolta továbbá, hogy az eljárás alá vont ügyvédhez 2019. augusztus 26-ára volt megbeszélt időpontja, de a megbeszélt időpontban az ügyvéd nem tartózkodott az irodában és a telefonon keresztül is csak a 8 napos határidő betartását kérte tőle.

Az eljárás alá vont ügyvéd a vezető fegyelmi biztos felhívása ellenére az ügyre vonatkozó iratokat egyáltalán nem csatolta, csupán egy rövid nyilatkozatot tett.

IV.

Az eljárás alá vont előadása:

Az eljárás alá vont ügyvéd a vezető fegyelmi biztos felhívására tett nyilatkozata szerint vitatta, hogy nem biztosított elegendő időt az elővásárlási nyilatkozat megtételére, és hivatkozott arra, hogy a bejelentő az eltelt közel két és fél év alatt írásban nem élt neki jelzéssel, illetve jelezte, hogy 2019. augusztus 20. napja ünnepnap volt, mert szerinte a bejelentő erre a napra kért tőle konzultációra időpontot.

Az eljárás alá vont ügyvéd a tárgyaláson tett nyilatkozatában fenntartotta álláspontját.

Az iratok becsatolásának elmaradását azzal indokolta, hogy iratait ügyvédi irodájának költözése és a szentesi alirodájának megszüntetése miatt nem találta meg. Majd felelősségét az iratok be nem csatolása tekintetében utóbb írt beadványában és a 2023. november 10-én megtartott fegyelmi tárgyaláson elismerte.

V.

A fegyelmi biztos végindítványa:

Az eljárás alá vont ügyvéd azzal, hogy az ügy iratait felhívás ellenére nem küldte meg a kamarának, fegyelmi vétséget követett el. Ezért indítványozta eljárás alá vonttal szemben 1 rb. szándékos fegyelmi vétségben elkövetésének megállapítását.

VI.

A Fegyelmi Tanács döntése és jogi indoka:

A fegyelmi biztos indítványa alapos.

Az eljárás alá vont ügyvéd azzal a magatartásával, hogy az ügy iratait nem küldte meg a kamarának, megsérthette az ügyvédi hivatás etikai szabályairól és elvárásairól szóló 6/2018. (III. 26.) MÜK szabályzat (Etikai Szabályzat) 12.3. pontját, mely magatartásaival az Üttv. 107. § a) pontjában meghatározott újabb 1 rb fegyelmi vétséget valósított meg.

Az Etikai Szabályzat 12.3. pontja ugyanis kifejezetten előírja, hogy az ügyvédi tevékenység gyakorlója – függetlenül attól, hogy tesz-e nyilatkozatot – az ügyvédi kamara és szervei részére az ellene indult panasz-, illetve fegyelmi ügyben felhívásra az üggyel összefüggő iratokat köteles becsatolni.

VII.

Büntetéskiszabás, súlyosító és enyhítő körülmények:

.................................................................................................................

A Fegyelmi Tanács az enyhítő és súlyosító körülményeket mérlegelve a fegyelmi vétség súlyának figyelembevételével az Üttv. 108. § b) pontja szerinti a középarányostól kisebb mértékű pénzbírság fegyelmi büntetés alkalmazását látta indokoltnak.

Tekintettel arra, hogy a Fegyelmi Tanács az eljárás alá vont ügyvéd felelősségét megállapította, az Üttv. 142. § (2) bekezdése és a FESZ 40.2. a) pontja alapján kötelezte a fegyelmi eljárás 80.000 Ft-os átalányköltségének megfizetésére.

A fellebbezésre vonatkozó rendelkezés az Üttv. 135. § (1)–(4) bekezdésén alapul.

Jogerős: 2023. december 18.