Magyar

 

Szegedi Regionális Fegyelmi Bizottság elsőfokú Fegyelmi Tanácsának RFSZ–13 /2023/25. határozata

ügyvédi tevékenységből származó kötelezettségszegésről

A Szegedi Regionális Fegyelmi Bizottság elsőfokú Fegyelmi Tanácsa. Dr. .... szegedi ügyvéd ellen folyamatban lévő fegyelmi eljárásban a 2023. november 3. napján megtartott tárgyaláson – zárt ülésen meghozta és szóban kihirdette – az alábbi

FEGYELMI HATÁROZATOT.

A Fegyelmi Tanács megállapítja, hogy

Dr. ....

eljárás alá vont ügyvéd, nem követett el fegyelmi vétséget, ezért az ellene indult a fegyelmi eljárást megszünteti.

Az eljárás során felmerült költséget a Szegedi Ügyvédi Kamara viseli.

Ezen határozat ellen az eljárás alá vont személy, valamint a fegyelmi biztos a kézhezvételtől számított tizenöt napon belül a másodfokú fegyelmi tanácshoz indokolással ellátott fellebbezést nyújthat be, melyet az elsőfokú regionális fegyelmi bizottság útján kell előterjeszteni a https://epapir.gov.hu/ szolgáltatáson keresztül úgy, hogy a „CÍMZETT” mezőben annak a regionális fegyelmi bizottsághoz tartozó területi ügyvédi kamaráját kell kiválasztani, ahol a fegyelmi eljárást kezdeményezték A fellebbezést „Egyéb fegyelmi tárgyú ügyek » ügytípus megjelöléssel terjesztheti elő. A benyújtáshoz részletes segítséget talál a https://www.mük.hu/fegyelmi-ugyseged oldalon.

Indokolás

I.

........................................................................................................................... Fegyelmi előélettel kapcsolatban megállapítható, hogy a jelen eljárást megelőzően nem indult ellene fegyelmi eljárás.

II.

Dr. .... eljárás alá vont ügyvéd ellen – a Szegedi Ügyvédi Kamarába 2023. január 19. napján kelt és 2023. február 15. napján – ..... Algyő, Nagyfa BV. Intézet III. Objektumban fogvatartottól érkezett bejelentés.

A bejelentő az eljárás alá vont ügyvéd tevékenységéből eredő kötelezettségszegését kifogásolta, mert iratokat adott át részére, de ő nem a megbízás szerint járt el nem tudott az eljárás alá vont ügyvéddel kapcsolatot létesíteni, 6 hónap alatt csak kétszer tudott vele beszélni.

A bejelentés alapján dr. Jakab Tamás vezető fegyelmi biztos 2023. február 15. napján előzetes vizsgálatot rendelt el. Az előzetes vizsgálat keretében eljárás alá vont ügyvéd iratokat csatolt és részletes nyilatkozatot tett, melyben a bejelentésben írtakat vitatta.

Dr. Dobozy Réka fegyelmi biztos 2023. június 07. napján kelt határozatában az előzetes vizsgálatot megszüntette.

Indokolásában megállapította, hogy a rendelkezésre álló okiratok alapján nem volt megállapítható, hogy eljárás alá volt ügyvéd az Üttv. 107. § a) pontja szerinti fegyelmi vétséget elkövette volna.

Nem volt megállapítható, hogy a felek között megbízási szerződés létrejött volna. Ennek okán nem merült fel adat arra, hogy eljárás alá vont ügyvéd szabályszegést követett volna el.

Az előzetes vizsgálatot megszüntető határozat kivonata megküldésre került ..... bejelentő részére, aki azt megkifogásolta, és az akta 2023. július 04. napján felterjesztésre került a

Magyar Ügyvédi Kamarához, dr. Szabó Kálmán országos vezető fegyelmi főbiztos részére. Dr. Iglódi Endre országos fegyelmi főbiztos 2023. július 26. napján dr. Dobozy Réka fegyelmi biztost fegyelmi eljárás kezdeményezésére utasította.

Megítélése szerint kétséges, hogy mire jött létre megbízás a felek között. A bejelentő alapvető problémája, hogy eredménytelen volt az ügyintézés, és több hónapos késlekedés volt az ügyben. Vizsgálat tárgyává tette továbbá, hogy a 2022. június 02-i meghatalmazás hatályose még, vagy visszavonásra került.

Dr. Dobozy Réka fegyelmi biztos 2023. augusztus 30. napján kelt határozatában az előzetes vizsgálatot megszüntető határozatot az utasítás alapján visszavonta, és fegyelmi eljárást kezdeményezett.

A Szegedi Regionális Fegyelmi Bizottság Elnöke 2023. szeptember 2. napján kijelölte az ügyben eljáró elsőfokú fegyelmi tanácsot.

A fegyelmi ügy első tárgyalását a tanács 2023. október 06. napjára kitűzte, majd akadályoztatás miatt 2023. október 13. napjára halasztotta.

Az elsőfokú fegyelmi tanácsa az eljárás alá vont ügyvéd fegyelmi tárgyalásán meghallgatásáról készült jegyzőkönyv kivonat megküldésével észrevételezésre hívta fel a bejelentőt.

A 2013. november 3. napjára kitűzött folytatólagos tárgyalás megnyitásáig érdemi válasz részéről nem érkezett.

III.

A Fegyelmi Tanács a rendelkezésre álló okiratok, továbbá a 2023. október 13. és november 3. napján tartott tárgyaláson meghallgatott eljárás alá vont ügyvéd előadása alapján az alábbi tényállást állapítja meg.

Az eljárás alá vont ügyvéd csak büntető ügyekkel foglalkozik, így többek között a büntetésvégrehajtás szakszervezetének az ügyvédje. Ebből adódóan sokat jár börtönbe, többek között Nagyfára is. Ezeken a helyszíneken egy meghatalmazás előtti beszélgetés nem olyan, mint amikor az irodába jön az ügyfél és nyugodtak a körülmények. Magának a meghatalmazás adásának az aláíratása sem egyszerű. Arra elsődlegesen azért kerül sor, hogy egyáltalában lehessen a fogvatartottal kapcsolatba kerülnie, beszélnie. A bejelentőnek az alapügyével volt problémája, mert nyilatkozata szerint ártatlan, kérte, hogy nézze át, illetve beszélt kártalanítási igényéről is.

Az eljárás alá vont ügyvéd kérte, hogy ő szóljon először az ügyvédjének, szerezze be az alapügy iratokat, és jelölje meg azt a hozzátartózóját, akivel megbízási szerződést tud kötni, a munkadíj rendezésére kitérően is.

Megfelel a valóságnak, hogy több ízben beszéltek telefonon, a kapcsolatot skypon tartották. A bejelentő továbbra sem jelölt meg hozzátartozót a megbízási szerződés megkötéséhez, helyette egy iratcsomagot küldött, amiben a régen minden szinten elutasított kártalanítási ügye volt, az alapügyéről semmi, ill. hozzátartozója sem kereste meg az eljárás alá vont ügyvédet. Se munkavégzés, se ellentételezés nem volt. Végül az iratok visszaküldésre kerültek a bejelentőnek, egyidejűleg közölve a BV-nek, így a bejelentőnek is a meghatalmazása visszavonását.

IV.

A bejelentés tartalma szerint az eljárás alá vont ügyvéd magatartásával sértette az Üttv. 29. § (1) szerinti előírást, az ügyvédi megbízási szerződés írásba foglalásra irányuló kötelezettségét.

Az eljárás alá vont ügyvéd felhívásra megfelelő módon igazoló jelentést tett.

A megtartott fegyelmi tárgyaláson az eljárás alá vont ügyvéd részben ismerte el mulasztását.

Előadta, hogy megfelelő tájékoztatást adott arról, hogy a megbízási szerződés megkötéshez a bejelentőnek milyen feltételeket kell teljesítenie, így az alapügyében eljáró ügyvéddel való kapcsolatfelvétel, hozzátartozójának bevonását a konkrét megbízás aláírásához. Sajnálatos, hogy a bejelentő – vélhetően korára tekintettel – nem értette meg e tájékoztatását.

Az ügyében kifejtett tevékenységét tanácsadásnak tekintette. A „szabadságvesztéssel kapcsolatos” ügyellátásra szóló 2022. június 2. napján aláírt meghatalmazás csupán a BV. Intézetben való kapcsolattartást szolgálta, ezt értelmezte a bejelentő megbízásnak.

A vezető fegyelmi biztos a lefolytatott bizonyítási eljárás eredményeként végindítványában a fegyelmi eljárás megszüntetését kérte, mert nem látta igazoltnak a fegyelmi vétség elkövetésé, miután kiderült, hogy a megbízás lényegében tanácsadásra vonatkozott és ezt maga a bejelentő sem vitatta. Megállapítható, hogy a megbízási szerződés, írásba foglalásának a hiánya, jelen esetben nem olyan kötelezettségszegés, ami az eljárás alá vont ügyvéd terhére róható.

Az eljárás alá vont ügyvéd végfelszólalásában kérte az eljárás megszüntetését a fegyelmi biztos álláspontjával megegyezően és bocsánatot kért a bejelentőtől.

V.

A fegyelmi biztos módosított indítványa alapos.

Az ügyvédi tevékenységről szóló 2017. évi LXXVIII. tv. (a továbbiakban: Üttv.) 107. § Fegyelmi vétséget követ el az ügyvédi tevékenységet gyakorló, szüneteltető vagy az ügyvédi tevékenység felfüggesztése alatt álló kamarai tag vagy nyilvántartásba vett természetes személy, ha

a) az ügyvédi tevékenység gyakorlása során az e tevékenység gyakorlásából eredő, jogszabályban, a Magyar Ügyvédi Kamara Alapszabályában és a területi kamara alapszabályában (a továbbiakban együtt: alapszabály), vagy etikai szabályzatban meghatározott kötelességét szándékosan vagy gondatlanságból megszegi,.

A bejelentés tárgyává tett magatartás megítélése

Az Üttv. 29. § (1) bekezdésen alapszik, miszerint

A megbízási szerződést írásba kell foglalni, kivéve, ha az csak jogi tanácsadásra irányul.

A Fegyelmi Tanács a csatolt iratok és nyilatkozatok alapján nem találta bizonyítottnak, hogy az eljárás alá vont ügyvéd ezt a szabályt megsértette volna.

VI.

Tekintettel arra, hogy az eljárás alá vont ügyvéd terhére szándékos vagy gondatlan szabályszegés nem állapítható meg, ezért a fegyelmi tanács az Üttv. 131. § (3) bekezdés b) pontja alapján –figyelemmel a FESZ 22.2. pontjában foglaltakra:

A fegyelmi tanács tárgyaláson kívül hozott határozattal is megszüntetheti az eljárást, ha rendelkezésre álló adatokból egyértelműen megállapítható, hogy az előzetes vizsgálat, illetve a fegyelmi eljárás elrendelésének a feltételei nem álltak fenn az eljárást megszüntette.

A Tanács a 33. § (2) bekezdés g) pontja alapján rendelkezett a költség viseléséről.

A fegyelmi tanács határozata elleni fellebbezési jog az Üttv. 135. §-án alapszik.

Jogerős: 2023. november 25.