Magyar

 

Szegedi Regionális Fegyelmi Bizottság Fegyelmi Tanácsának RFK 2/2023/9. határozata

ügyvédi mulasztásról

A Szegedi Regionális Fegyelmi Bizottság Fegyelmi Tanácsa dr. ügyvéd (KASZ: ....) ellen

folyamatban lévő fegyelmi eljárásban a 2023. július 11. napján megtartott nem nyilvános tárgyaláson zárt ülésben meghozta és kihirdette az alábbi

határozatot:

A Fegyelmi Tanács megállapítja, hogy

.................... dr. ........................... szül.: ....

a. n.: ....

lakcím: ....

iroda: ....

eljárás alá vont ügyvéd 3 rendbeli szándékos fegyelmi vétséget követett el, ezért

300.000 Ft, azaz háromszázezer forint pénzbírság

fegyelmi büntetéssel sújtja.

A Fegyelmi Tanács kötelezi az eljárás alá vont ügyvédet arra, hogy a kiszabott 300.000 Ft, azaz háromszázezer forint pénzbírságot, valamint 80.000 Ft, azaz nyolcvanezer forint átalányköltséget 30 napon belül fizesse meg banki utalással a Bács-Kiskun Megyei Ügyvédi Kamara 1173200220500382 számú bankszámlájára, az ügyszámra való hivatkozással.

A határozat ellen annak kézbesítésétől számított 15 napon belül az eljárás alá vont ügyvéd (személy), jogi képviselője illetve a fegyelmi biztos az elsőfokú fegyelmi tanácsnál benyújtott, de a másodfokú fegyelmi tanácsnak címzett fellebbezéssel élhet.

A fellebbezés a határozat végrehajtására halasztó hatályú. A tevékenység végzése alóli felfüggesztés vonatkozásában külön fellebbezésnek van helye, amelynek nincs halasztó hatálya. A fellebbezésben elő kell terjeszteni annak indokait is. A fellebbezésben akkor lehet új tényre vagy bizonyítékra hivatkozni, ha a fellebbező az elsőfokú eljárásban arra önhibáján kívül nem hivatkozott.

A területi kamara elnöke a fegyelmi biztost a fellebbezési határidő lejártát megelőző harmadik munkanapig utasíthatja fellebbezés előterjesztésére.

A fellebbezést az elsőfokú fegyelmi bizottság útján kell előterjeszteni a https://epapir.gov.hu szolgáltatáson keresztül úgy, hogy a „CÍMZETT” mezőben annak a regionális fegyelmi bizottsághoz tartozó ügyvédi kamaráját kell kiválasztani, ahol a fegyelmi eljárást lefolytatták, „Egyéb fegyelmi tárgyú ügyek” ügytípus megjelöléssel.

A benyújtáshoz részletes segítséget talál a https://mük.hu/fegyelmi-ugyseged oldalon.

Amennyiben a fellebbező nem aktív kamarai tag, vagy nyilvántartott (pl. korábban már törölt személy), úgy fellebbezését két eredeti példányban postai úton is megküldheti.

Indokolás

A Fegyelmi Tanács a lefolytatott bizonyítás, valamint a rendelkezésre álló iratok alapján az alábbiakat állapította meg.

I.

...... dr. ................. eljárás alá vont ügyvédet 1996. június 01. napján jegyezték be a Bács-Kiskun Megyei Ügyvédi Kamara névjegyzékébe, tevékenységét egyéni ügyvédként végzi.

Nős, két nagykorú gyermeke van, egy családi ház fele áll a tulajdonában, minimálbér a havi jövedelme, pár százezer forint tartozása van, melyet havonta törleszt.

Fegyelmi felelősségét ez idáig nem állapították meg.

II.

.... a Bács-Kiskun Megyei Ügyvédi Kamarához 2022. szeptember 22. napján érkezett beadványában a Solt, zártkert .....helyrajzi számú ingatlanra vonatkozó elbirtoklási ügyére nézve 2021. október 04. napján létrejött ügyvédi megbízás kapcsán eljárás alá vont ügyvédnek az ügyvédi tevékenységéből eredő kötelességszegéseit kifogásolta.

2022. szeptember 29. napján vezető fegyelmi biztos előzetes vizsgálatot rendelt el eljárás alá vont ügyvéddel szemben.

Eljárás alá vont ügyvéd 2022. október 10. napján kelt igazoló jelentését, észrevételeit, 2022. november 30. napján kelt nyilatkozatát, valamint mindkét beadványához mellékletként a fegyelmi ügy elbírálásához okiratokat terjesztett elő.

2022. december 19. napján fegyelmi biztos a 2022. szeptember 29. napján hivatalból indult előzetes vizsgálat határidejét további 3 hónappal meghosszabbította.

2023. március 27. napján vezető fegyelmi biztos eljárás alá vont ügyvéddel szemben fegyelmi eljárás kezdeményezéséről szóló határozatot hozott. Az általa megállapított tényállás szerint bejelentő 2021. október 04. napján megbízást adott eljárás alá vont ügyvédnek a Solt, zártkert 4240 helyrajzi számú, szőlő, kert és gazdasági épület ingatlan 1/2-ed tulajdoni illetőségének elbirtoklása iránti per megindítására, egyidejűleg a perbeli képviseletre vonatkozó ügyvédi meghatalmazást is aláírta. Ezen a napon a bejelentő 65.000 Ft-ot átadott eljárás alá vont ügyvédnek, rögzítve, hogy ezen összegből 15.000 Ft a peres eljárás illetékére, 50.000 Ft pedig a munkadíjra lett átadva. Eljárás alá vont ügyvéd a pénz átadásáról nem adott számlát. Bejelentő állítása szerint a további szükséges konzultációra az ügyvéd nem adott lehetőséget. Bejelentő 2022. május 31-én postára adott tértivevényes levélben hivatkozva arra, hogy eljárás alá vont ügyvéd semmit nem tett, sokszori megkeresésükre sem adott lehetőséget a kapcsolattartásra, visszavonta az ügyvédi megbízást és kérte a 65.000 Ft visszautalását a megadott bankszámlára. 2022. június 03. napján a posta sikertelenül kísérelte meg a levelet kézbesíteni, erről értesítőt bedobva, végül a kézbesítésre 2022. június 16-án került sor. Eljárás alá vont ügyvéd ezen levélre másnap, 2022. június 17. napján választ küldött, melyben arról tájékoztatta a bejelentőt, hogy a keresetlevelet már a levél átvétele előtt, „2022. júniusában” benyújtotta és mellékelte a keresetlevelet, melyben utalás van arra, hogy pótlólag kívánja csatolni a földforgalmi törvény szerinti kötelezően csatolandó igazolást.

Bejelentő 2022. július 04-én ismét felszólította az ügyvédet, részben megismételve a korábbi levélben írtakat, illetve kiemelte, hogy a megbízástól számítva 9. hónapig nem teljesítette a megbízást, illetve a 2022. május 31-i levelet – számítva arra, hogy elmarasztalást tartalmaz – csak 10 nap múlva vette át, közben megszerkesztette a keresetlevelet, amelyet minden konzultáció nélkül álcázva és hiányosan nyújtott be. Kérte a felvett összeg visszafizetését.

A fegyelmi eljárást kezdeményező határozat szerint gyanú merült fel arra, hogy eljárás alá vont ügyvéd a számlaadás, valamint az átvett megbízási díjjal történő írásbeli elszámolás elmulasztásával, továbbá a keresetlevél 9 hónap elteltével és hiányosan történt benyújtásával, a megbízója részére a kapcsolattartásra lehetőség nem adásával megsértette az Üttv. 1. § (3) bekezdésének, valamint az Áfa törvény 159. §-ában foglaltakat, a 6/2018. (III. 26.) MÜK szabályzat 6.10., 13.10. pontjait, valamint ezen szabályzat 1. számú mellékletének 3.1.2. pontját és cselekményével 3 rb szándékos fegyelmi vétséget valósított meg.

A Fegyelmi Tanács a fegyelmi ügyben 2023. május 31. és 2023. július 11. napjain tartott tárgyalást.

III.

A Fegyelmi Tanács a rendelkezésre álló okiratok, a bejelentő, valamint az eljárás alá vont ügyvéd előadása alapján az alábbi tényállást állapítja meg.

Bejelentő 2020. október 04. napján megbízta eljárás alá vont ügyvédet a Solt, zártkert ..... helyrajzi számú szőlő, kert és gazdasági épület művelési ágú ingatlan 1/2-ed tulajdoni illetőségének elbirtoklása iránti peres eljárásban jogi képviseletének ellátásával. Bejelentő a megbízás létrejöttével egyidejűleg eljárás alá vont ügyvédnek 65.000 Ft-ot megfizetett; 15.000 Ft-ot a peres eljárás illetékére, 50.000 Ft-ot pedig ügyvédi munkadíjként, eljárás alá vont ügyvéd az általa átvett pénzről számlát nem adott bejelentő részére.

Eljárás alá vont ügyvéd a keresetlevelet 2022. június 09. napján, azt követően nyújtotta csak be az illetékes bíróságra, hogy 2022. június 03. napján a posta megkísérelte kézbesíteni részére bejelentő 2022. május 30-án kelt és 2022. május 31. napján postán feladott tértivevényes levelét, amely érkezéséről a posta eljárás alá vont ügyvédnek értesítést hagyott. Bejelentő ezen levelében –, melyet eljárás alá vont ügyvéd csak 2022. június 16. napján vett át – visszavonta az ügyvédi megbízást, mivel a megbízást követően többszöri próbálkozása ellenére sem tudott kapcsolatba lépni, konzultálni eljárás alá vont ügyvéddel, aki semmit sem tett a megbízás teljesítése érdekében, és kérte az általa megfizetett 65.000 Ft visszautalását a megjelölt bankszámlára.

Eljárás alá vont ügyvéd a másnap, 2022. június 17. napján kelt válaszában tájékoztatta bejelentőt egyebek mellett arról, hogy levelének kézhezvételét megelőzően a mellékelten megküldött keresetlevél a Kalocsai Járásbíróságra már benyújtásra került, a bírósági eljáráshoz szükséges a mezőgazdasági szakigazgatási szervhez intézett nyilatkozata, amennyiben pedig nem kéri eljárás alá vont ügyvéd további eljárását, az átvett költség és munkadíj elszámolásra kerül.

Bejelentő 2022. július 04. napján kelt válaszlevelében jelezte, hogy nem tart igényt eljárás alá vont ügyvéd tevékenységére a továbbiakban, valamint ismét kérte eljárás alá vont ügyvédtől az átvett összeg bankszámlára történő visszatérítését, ennek indokaként megismételte a korábbi levelében írtakat és utalt a keresetlevél benyújtásának kifogásolható körülményeire is (bejelentő elmarasztaló felszólítást tartalmazó levelének érkezéséről tudva, annak szándékosan későbbi átvételét megelőzően, hiányosan, konzultáció nélkül, álcázva lett a kereset benyújtva).

2023. május 23. napján eljárás alá vont ügyvéd 65.000 Ft-ot postai úton megküldött bejelentőnek, amely összeget bejelentő át is vett.

IV.

Eljárás alá vont ügyvéd fegyelmi felelősségét részben ismerte el, annyiban, hogy késlekedett a kereset benyújtásával. Nem vitatta, hogy nem adott számlát, de előadta, megállapodtak abban, hogy majd a végén a teljes összegről ad számlát, de erre a megbízás megszüntetése okán nem került sor.

Fegyelmi biztos a lefolytatott bizonyítási eljárás eredményeként végindítványában indítványozta eljárás alá vont ügyvéd felelősségének megállapítását, akinek terhére 3 rb kötelezettségszegés állapítható meg. Elmulasztotta a számlaadási kötelezettségét, a megbízás megszűnését követően a megbízóval nem számolt el, megszegte az Etikai szabályzat 13.10. pontját, mely szerint az ügyvéd a tájékoztatás, a megbízás teljesítésének elmulasztásával, személyes kapcsolattartás mellőzésével nem veszélyeztetheti az ügyfélnek az ügyvédi tevékenységbe vetett általános bizalmát. Az Etikai szabályzat ezt úgy határozza meg, hogy késedelem nélkül, gondosan köteles ellátni a tevékenységét. Mindezek alapján pénzbírság fegyelmi büntetés kiszabását és az eljárás során felmerült költség megtérítésre is indítványozta eljárás alá vont személy kötelezését.

V.

A fegyelmi biztos indítványa alapos.

A Fegyelmi Tanács a tényállást a bejelentésben foglaltak, valamint bejelentő vallomása és a rendelkezésre álló, azt alátámasztó okiratok, továbbá eljárás alá vont ügyvédnek az ezt megerősítő tárgyalási nyilatkozata alapján állapította meg. A bizonyítékok igazolták a megbízás tartalmát, létrejöttének időpontját, valamint az eljárás alá vont ügyvéd által elkövetett mulasztásokat is.

Eljárás alá vont ügyvéd a megbízója által megfizetett pénzösszegről nem állított ki számlát, és azzal a megbízásnak a teljesítését megelőzően történt megszűnésekor sem számolt el, továbbá hosszú hónapokig nem tartotta megbízójával a kapcsolatot és nem járt el a bíróság előtt sem, csak azt követően nyújtotta be visszás módon a keresetet, miután értesült arról, hogy megbízója tértivevényes levelet küldött részére.

VI.

Az ügyvédi tevékenységről szóló 2017. évi LXXVIII. törvény (a továbbiakban: Üttv.) 107. §-a szerint: Fegyelmi vétséget követ el az ügyvédi tevékenységet gyakorló, szüneteltető vagy az ügyvédi tevékenység felfüggesztése alatt álló kamarai tag vagy nyilvántartásba vett természetes személy, ha

a) az ügyvédi tevékenység gyakorlása során az e tevékenység gyakorlásából eredő, jogszabályban, a Magyar Ügyvédi Kamara Alapszabályában és a területi kamara alapszabályában (a továbbiakban együtt: alapszabály), vagy etikai szabályzatban meghatározott kötelességét szándékosan vagy gondatlanságból megszegi, vagy

b) ügyvédi tevékenységen kívüli szándékos vagy gondatlan magatartásával az ügyvédi hivatás tekintélyét súlyosan veszélyezteti.

Eljárás alá vont ügyvéd azzal a magatartásával, hogy nem gondoskodott a megbízó által megfizetett pénzösszegről számla kiállításáról, megszegve az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. tv. 159. § (1) bekezdésében foglaltakat –, amely szerint az adóalany köteles a szolgáltatásnyújtásáról a szolgáltatás igénybevevője részére számla kibocsátásáról gondoskodni –, megszegte az Üttv. 1. § (3) bekezdésében írt azon szabályt, amely szerint az ügyvédi tevékenység gyakorlójának az ügyvédi tevékenységet a jogszabályok betartásával kell gyakorolni. Ezzel a magatartásával eljárás alá vont ügyvéd 1 rendbeli szándékos fegyelmi vétséget követett el.

Eljárás alá vont ügyvéd azzal a magatartásával, hogy nem számolt el megbízóval a megbízás megszűnését követően, megszegte az ügyvédi hivatás etikai szabályairól és elvárásairól szóló 6/2018. (III. 26.) MÜK szabályzat 6.10. pontjában írt szabályt, mely szerint ha a megbízás a teljesítése előtt szűnik meg, a megbízott köteles a már átvett megbízási díjjal írásban elszámolni, a megbízás megszűnéséig végzett munkával arányos felvett megbízási díjat azonban visszatarthatja. Az elszámolási kötelezettség teljesítését nem érinti, ha annak tartalmát a megbízó vitatja. Vita esetén a megbízottnak az elszámolás tényét kell igazolnia. Ezzel a magatartásával az eljárás alá vont ügyvéd 1 rendbeli szándékos fegyelmi vétséget követett el.

Eljárás alá vont ügyvéd azzal a magatartásával, hogy a megbízást követően hosszú hónapokig nem tartotta megbízójával a kapcsolatot és a megbízás teljesítését is elmulasztotta, a keresetlevelet visszás módon, a megbízótól érkezett tértivevényes levélről történt tudomásszerzését követően terjesztette csak elő, megszegte az ügyvédi hivatás etikai szabályairól és elvárásairól szóló 6/2018. (III. 26.) MÜK szabályzat 13.10. pontjában írt azon szabályt, hogy az ügyvédi tevékenység gyakorlója a tájékoztatás, a

megbízás teljesítésének elmulasztásával, a személyes kapcsolattartás mellőzésével vagy más magatartásával nem veszélyeztetheti az ügyfélnek az ügyvédségbe és az ügyvédi tevékenységbe vetett általános bizalmát. Ezzel a magatartásával az eljárás alá vont ügyvéd 1 rendbeli szándékos fegyelmi vétséget követett el.

Az eljárás alá vont ügyvéd magatartása 3 rendbeli szándékos fegyelmi vétségnek minősül.

VII.

A Fegyelmi Tanács a büntetés kiszabása során az Üttv. 108. § b) pontjában írt pénzbírság fegyelmi büntetést alkalmazta. A Fegyelmi Tanács a büntetés kiszabása során súlyosító körülményként értékelte a többrendbeli szabályszegést és azt, hogy eljárás alá vont ügyvéd hosszú hónapokon keresztül nem lépett ügyfelével kapcsolatba, semmilyen lépést nem tett a megbízás teljesítése érdekében, nemcsak a megbízás ellátása, de a megbízás megszűnését követően az elszámolás, annak pénzügyi rendezése is eljárás alá vont ügyvédnek felróhatóan nagymértékű késedelmet szenvedett. Enyhítő körülményként értékelte ugyanakkor a Fegyelmi Tanács azt, hogy eljárás alá vont ügyvéd hosszabb ideje folytatott ügyvédi tevékenysége még nem esett fegyelmi kifogás alá, valamint azt is, hogy részben elismerte, illetve nem vitatta fegyelmi felelősségét.

Mindezek alapján a Fegyelmi Tanács úgy értékelte, hogy a kiszabott fegyelmi büntetés áll arányban az elkövetett fegyelmi vétségekkel.

A fegyelmi tanács az eljárás alá vont ügyvédet az Üttv. 142. § (2) bekezdése és a fegyelmi eljárásról szóló 20/2018. (XI. 26.) MÜK Szabályzat (FESZ) 40.2. a) pontja alapján kötelezte a fegyelmi eljárás átalányköltségének megfizetésére.

Felhívja a fegyelmi tanács eljárás alá vont ügyvéd figyelmét az Üttv. 22. § (1) bekezdés g) pontjában és a 149. § (1) bekezdés b) pontjában, valamint (6) bekezdésében foglaltakra, különös tekintettel arra, hogy a végrehajtható fegyelmi határozatból fakadó fizetési kötelezettség felszólítás ellenére történő nem teljesítése a kamarai tagság megszüntetését eredményezi.

A fegyelmi tanács határozata elleni fellebbezési jog az Üttv. 135. §-án alapszik.

A fegyelmi tanács határozata 2023.09.29. napján jogerős és végrehajtható.