Magyar

 

Szegedi Regionális Fegyelmi Bizottság Fegyelmi Tanácsának RFK 8/2023/7. határozata

ügyvédi mulasztásról

A Szegedi Regionális Fegyelmi Bizottság Fegyelmi Tanácsa a dr. ..... kecskeméti ügyvéd ellen folyamatban lévő fegyelmi eljárásban a 2023. év október hó 18. napján megtartott nem nyilvános tárgyaláson zárt ülésben meghozta és kihirdette az alábbi fegyelmi

határozatot:

A Fegyelmi Tanács megállapítja, hogy

dr. ..... (szül:

an:

lakcím:

iroda:)

eljárás alá vont ügyvéd

4 rendbeli részben folytatólagosan megvalósított szándékos fegyelmi vétséget követett el, ezért

200.000 Ft (azaz Kettőszázezer forint) pénzbírság

fegyelmi büntetéssel sújtja.

A Fegyelmi Tanács kötelezi az eljárás alá vont ügyvédet arra, hogy a kiszabott pénzbírságot, valamint 80.000 Ft (azaz Nyolcvanezer forint) átalányköltséget 30 napon belül fizessen meg banki utalással a Bács-Kiskun Megyei Ügyvédi Kamara 11732002–20500382 sz. bankszámlaszámára, az ügyszámra való hivatkozással.

A határozat ellen annak kézbesítésétől számított 15 napon belül az eljárás alá vont ügyvéd (személy), jogi képviselője illetve a fegyelmi biztos az elsőfokú fegyelmi tanácsnál benyújtott, de a másodfokú fegyelmi tanácsnak címzett fellebbezéssel élhet.

A fellebbezés a határozat végrehajtására halasztó hatályú. A tevékenység végzése alóli felfüggesztés vonatkozásában külön fellebbezésnek van helye, amelynek nincs halasztó hatálya. A fellebbezésben elő kell terjeszteni annak indokait is. A fellebbezésben akkor lehet új tényre vagy bizonyítékra hivatkozni, ha a fellebbező az elsőfokú eljárásban arra önhibáján kívül nem hivatkozott.

A területi kamara elnöke a fegyelmi biztost a fellebbezési határidő lejártát megelőző harmadik munkanapig utasíthatja fellebbezés előterjesztésére.

A fellebbezést az elsőfokú fegyelmi bizottság útján kell előterjeszteni a https://epapir.gov.hu/ szolgáltatáson keresztül úgy, hogy a „CÍMZETT” mezőben annak a regionális fegyelmi bizottsághoz tartozó területi ügyvédi kamaráját kell kiválasztani, ahol a fegyelmi eljárást lefolytatták „Egyéb fegyelmi tárgyú ügyek” ügytípus megjelöléssel.

A benyújtáshoz részletes segítséget talál a https://www.mük.hu/fegyelmi-ugyseged oldalon.

Amennyiben a fellebbező nem aktív kamarai tag, vagy nyilvántartott (pl. korábban már törölt személy), úgy fellebbezését két eredeti példányban postai úton is megküldheti.

Indokolás

A Fegyelmi Tanács a lefolytatott bizonyítás és a rendelkezésre álló okiratok alapján az alábbiakat állapította meg:

I.

Személyi körülmények: nincs róla adat. Fegyelmi előélete nincs.

II.

A Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal Kecskeméti Járási Hivatala 2023.03.31-én azzal fordult az Ügyvédi Kamarához, hogy Dr ügyvéd -több eljárásban kirendelt gyám – jelentési kötelességének nem tett eleget, az e úton történő kézbesítés több ízben meghiúsult, kérték annak közlését, hogy nevezett ügyvéd kamarai tagsága fennáll-e, felfüggesztésre kerülte, illetve irodagondnok kirendelése történt-e?

A bejelentés alapján 2023.04.26-án előzetes vizsgálat elrendelésére került sor, amelynek keretében az eljárás alá vont ügyvéd a FESZ.14.2 .c) pontjában írt, erre vonatkozó figyelmeztetés ellenére a releváns iratokat nem csatolta -az ÜESZ.12.3. pontban írt kötelezettséget ezzel megsértve-, és észrevételt, igazoló jelentést sem terjesztett elő. A Fegyelmi Biztos P.198/2023. sz. határozatával 2023.július 17-én az Üttv.107. § a) pontjában meghatározott 4 rb. -részben folytatólagosan elkövetett -szándékos fegyelmi vétség miatt kezdeményezett fegyelmi eljárást.

A Szegedi Regionális Fegyelmi Bizottság Elnökhelyettese 2023. augusztus 15-án kijelölte a Fegyelmi Tanácsot.

III.

A Fegyelmi Tanács a 2023. október 18-án tartott tárgyaláson – amelyre szabályszerűen megidézésre került a bejelentő és az eljárás alá vont ügyvéd is, de nem jelentek meg, és eljárás alá vont ügyvéd – sem mentette ki magát- bizonyítást folytatott le, és az előzetes vizsgálat során a bejelentőtől beszerzett iratok, adatok – kirendelő határozatok, érdemi ügyintézési határozatok, felhívások, e-posta feladási, letöltési, meghiúsulási igazolások- alapján az alábbi tényállást állapította meg:

Dr. ... ügyvéd a Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal Kecskeméti Járási Hivatala (Gyámhivatal) előtt kiskorúakat érintő vagyoni ügyekben rendszeresen kirendelésre került, mint eseti gyám, illetve vagyonkezelő gyám, törvényes képviselőként. A kirendelő határozatok minden esetben tartalmazták azt a jogszabályban előírt kötelezettséget, hogy a kirendelt gyám félévente, illetve, ha a kirendelés célja megvalósult vagy oka megszűnt, 8 napon belül jelentést köteles benyújtani. Eljárás alá vont ügyvéd 2021., 2022., és 2023. évek folyamán a kötelességét esetenként elmulasztotta, illetve külön felhívás után késedelmesen teljesítette.

1. kk. .... hagyatéki ügyében 2020.06.10-én került kirendelésre, majd, bár a hagyatéki tárgyalás 2021.01.27-én megtörtént, jelentését külön felhívásra, 8 napon túl 2021.02.17-én adta le. Ugyanebben az ügyben 2021.09.29-én nyilatkozattételre hívták fel, ezt elmulasztotta, majd 2021.11.25-én, 2022.01. 17-én és 2022július 21-én ismételten fel kellett őt hívni jelentéstételre. ((BK../2021.)

2. kk. .... adás-vételi ügyében 2021. 05.19-én került kirendelésre, a jogügylet megtörtént, a kiskorúak tulajdonjogát 2021.12.30-án bejegyezték, az ügyvéd által jelentés leadására nem került sor, majd a kirendelő hatóság 2022. 04.04-én felhívta őt a jelentése benyújtására, eredménytelenül, ezért 2022.06.09-én ismételten felhívták a jelentés megtételére. (B.../2022.)

3. kk. .... hagyatéki ügyében vagyonkezelő gyámi kirendelésre került sor 2021.07.13-án, előírták, hogy éves jelentését első alkalommal 2022.07.15-igterjessze elő.

– kk. ... ügyében a gyámi tisztség 2021.12.25-én megszűnt (betöltötte a 18. évét), de jelentéstételre nem került sor. A gyámi tisztség megszűnéséről 2022.04.14-én külön határozatot is hozott a kirendelő hatóság, amelyben a számadási és jelentési kötelezettség 15 napon belüli teljesítésére hívták fel Dr ügyvédet.

– Az ügyvéd a határozatot a felhívással 2022.04.14-én átvette/letöltötte, jelentését és végszámadását csak 2022.08.18-án küldte be.

– kk. .... ügyében a kirendelő hatóság 2022.09 .01-én külön felhívta eljárás alá vont ügyvédet, mert a 2022.07.15-ig előírt jelentési, számadási kötelességének még utólag sem tett eleget. A kk. törvényes képviselői 2022.09.29-én már kérték a Gyámhivataltól más vagyonkezelő gyám kirendelését, mert az ügyvédet nem érik el, ezért 2022.10.24- én felhívta a hatóság az ügyvédet, nyilatkozzon, fenntartja-e a vagyonkezelői megbízást, vagy mondjon le és adjon be elszámolást. A lemondásra nem került sor.

– kk. .... esetében ingatlan adás-vétel ügyében is eljárt az ügyvéd, a 2023.01.30-án kelt szerződést a kk. gyámjaként aláírta, ezt a gyámhivatal 2023.02.16-án jóváhagyta, azzal, hogy záradékolásra a kk. részére járó vételárrész teljes kifizetésének igazolása után kerülhet sor, ami 2023. 05.03-án megtörtént, de a szerződés záradékolására 2023.06.18-ig nem került sor, ami miatt az adás-vételben érintett vevő külön bejelentést tett. (Ezen ügy miatt külön fegyelmi eljárás indult P.348/2023.szám alatt) – kk. .... ügyében 2023.03.13-án beidézték az ügyvédet 2023.03.30-ra, de az e- papír letöltésre csak 2023 .04.05-én került, így nem jelent meg, végül 2023.06.20-án terjesztette elő a végelszámolást és jelentését. (B....23. és 1534-.../2023.sz. ügyek)

4. kk. ...... ügyében eseti gyámként került sor az ügyvéd kirendelésére 2021.07.20-án, ebben az esetben is külön is előírták a félévente jelentéstétel kötelezettségét, ami elmaradt, ezért a kirendelő gyámhivatal először 2022.február 15-én, majd már ismételten 2022.03.02-án , és 2022.07.15-én is újra fel kellett, hogy szólítsa eljárás alá vont ügyvédet a kötelessége teljesítésére . (B /2022. sz. ügy)

5. kk..... eseti gyámjaként 2021.10.06-án került kirendelésre az ügyvéd, a hagyatéki eljárásban eljárt, a 2022.02.03-i hagyatékátadó végzést és jelentését azonban nem adta le azonnal, ezért először 2022.02.15-én, majd újra, 2022.08.10-én felhívta a kirendelő hatóság jelentéstételre . (B.../2022. sz. ügy)

[kk. ..... ingatlan ajándékozási ügyében 2021.09.17-én került kirendelésre dr. ..... ügyvéd, a szerződéskötéskor eljárt gyámként 2021.09.30-án, a rendelkezésre álló iratanyag alapján késedelemre utaló körülmény nem állapítható meg.(B .../2022.)]

IV.

A bizonyítási eljárást követően, annak eredménye alapján a vezető fegyelmi biztos a fegyelmi eljárást kezdeményező határozatában írtakat fenntartotta és indítványozta Dr. ... ügyvéd felelősségének megállapítását az Üttv. 107. § a) pontjában meghatározott 4.rb. -részben folytatólagosan megvalósított- szándékos fegyelmi vétség elkövetésében, utalva arra, hogy magatartásával az Üttv., az ÜESZ., a Ptk., és a Gyer. rendelkezéseit sértette, ezért vele szemben a középmértékhez igazodó pénzbírság kiszabására tett indítványt, azzal, hogy a Fegyelmi Tanács kötelezze őt az átalány eljárási költség megfizetésére.

V.

A Fegyelmi Tanács az alábbiakra alapozva hozta meg döntését:

Az ügyvédi tevékenységről szóló 2017. évi LXXVIII. törvény (Üttv.) 107. § a) pontja szerint fegyelmi vétséget követ el az ügyvédi tevékenységet gyakorló, ha annak gyakorlása során az e tevékenység gyakorlásából eredő, jogszabályban, alapszabályban vagy etikai szabályzatban meghatározott kötelességét szándékosan vagy gondatlanságból megszegi.

Az Üttv .1. § (3) bek. előírja, hogy az ügyvédi tevékenység gyakorlójának az ügyvédi tevékenységet lelkiismeretesen, a legjobb tudása szerint, a jogszabályok megtartásával kell gyakorolni .

Az Üttv. 36. § (2) bek. szerint a kirendelt ügyvéd (így az eseti gyám is) köteles az ügyben eljárni, a hatóság idézésének eleget tenni, az eljárás rendjének megfelelően a jogszabályok megtartásával eljárni .

Az ügyvédi hivatás etikai szabályairól és elvárásairól szóló 6/2018.(III.26.) MÜK szabályzat (ÜESZ.)

– 2.5 pontja szerint az ügyvédi tevékenység gyakorlója betartja a közhatalmi eljárások rendjét

...

– 12.3. pontja szerint az ügyvédi tevékenység gyakorlója -függetlenül attól, hogy tesz-e nyilatkozatot- az ügyvédi kamara és szervei részére az ellene indult panasz-, illetve fegyelmi ügyben felhívásra az üggyel összefüggő iratokat köteles becsatolni .

A fegyelmi eljárásról szóló 20/2018 (Xl.26.) MÜK szabályzat 6.1.,6.3. és 42.7. pontjai az elektronikus kapcsolattartásra -annak az ügyvédre kötelező voltára – vonatkozó rendelkezéseket tartalmaznak .

A kiskorúak törvényes képviseletének ellátására vonatkozó Ptk. (2013. évi V. tv.) 4:155. §, 4:163. §, 4:239. §, 6:20. § (1) és (5) bek., és a 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet (Gyer.) 130/A. §, 141. § (2) bek. 158. § és 158/A. § rendelkezései tartalmazzák az eljárási kötelezettséget és a teljesítésük során betartandó határidőket.

A rendelkezésre álló adatok alapján a Fegyelmi Tanács megállapította, hogy dr. ..... ügyvéd megsértette az Üttv-ben, a Ptk.-ban, a Gyer.-ben, MÜK szabályzatokban írt fenti rendelkezéseket, amellyel az Üttv. 107. § a) pontjában meghatározott, 4 rb. -részben folytatólagosan elkövetett- szándékos fegyelmi vétséget valósított meg.

Eljárás alá vont ügyvéd azzal a magatartásával, hogy a fenti ügyekben, mint kirendelt eseti gyám, vagyonkezelő és törvényes képviselő minőségben a jogszabályok be nem tartásával járt el, több ügyben ismételt felhívás ellenére sem teljesítette kötelezettségét, így hátráltatta a jogügyletek időben történő teljesedését, mely alkalmas az ügyvédségbe vetett közbizalom megingatására. Továbbá sem előzetes vizsgálati eljárás sem a fegyelmi eljárás során nem tanúsított együttműködő magatartást és felhívásra sem csatolta be a eljárással érintett iratokat.

VII.

A Fegyelmi Tanács a büntetés kiszabása során az Üttv. 108. § b) pontjában írt pénzbírság fegyelmi büntetést alkalmazta. A Fegyelmi Tanács a büntetés kiszabása során súlyosító körülményként értékelte a többrendbeli szabályszegést. Enyhítő körülményként értékelte ugyanakkor a Fegyelmi Tanács azt, hogy eljárás alá vont ügyvéd még nem esett fegyelmi kifogás alá.

Mindezek alapján a Fegyelmi Tanács úgy értékelte, hogy a kiszabott fegyelmi büntetés áll arányban az elkövetett fegyelmi vétségekkel.

***

A fegyelmi tanács az eljárás alá vont ügyvédet az Üttv. 142. § (2) bekezdése és a fegyelmi eljárásról szóló 20/2018. (XI. 26.) MÜK Szabályzat (FESZ) 40.2. a) pontja alapján kötelezte a fegyelmi eljárás átalányköltségének megfizetésére.

Felhívja a fegyelmi tanács eljárás alá vont ügyvéd figyelmét az Üttv. 22. § (1) bekezdés g) pontjában és a 149. § (1) bekezdés b) pontjában, valamint (6) bekezdésében foglaltakra, különös tekintettel arra, hogy a végrehajtható fegyelmi határozatból fakadó fizetési kötelezettség felszólítás ellenére történő nem teljesítése a kamarai tagság megszüntetését eredményezi.

A fegyelmi tanács határozata elleni fellebbezési jog az Üttv. 135. §-án alapszik.

A fegyelmi tanács határozata 2024.01.21. napján jogerős és végrehajtható.