Magyar

 

Szegedi Regionális Fegyelmi Bizottság Fegyelmi Tanácsának RFK 9/2023/7. határozata

ügyvédi mulasztásról

A Szegedi Regionális Fegyelmi Bizottság Fegyelmi Tanácsa a dr. ..... kecskeméti ügyvéd ellen folyamatban lévő fegyelmi eljárásban a 2023. év október hó 18. napján megtartott nem nyilvános tárgyaláson zárt ülésben meghozta és kihirdette az alábbi fegyelmi

határozatot:

A Fegyelmi Tanács megállapítja, hogy

dr. ........ (szül: ...

an: ...

lakcím: ...

iroda: ...

eljárás alá vont ügyvéd

6 rendbeli részben folytatólagosan megvalósított szándékos fegyelmi vétséget követett el, ezért

400.000 Ft (azaz Négyszázezer forint) pénzbírság

fegyelmi büntetéssel sújtja.

A Fegyelmi Tanács kötelezi az eljárás alá vont ügyvédet arra, hogy a kiszabott pénzbírságot, valamint 80.000 Ft (azaz Nyolcvanezer forint) átalányköltséget 30 napon belül fizessen meg banki utalással a Bács-Kiskun Megyei Ügyvédi Kamara 11732002–20500382 sz. bankszámlaszámára, az ügyszámra való hivatkozással.

A határozat ellen annak kézbesítésétől számított 15 napon belül az eljárás alá vont ügyvéd (személy), jogi képviselője illetve a fegyelmi biztos az elsőfokú fegyelmi tanácsnál benyújtott, de a másodfokú fegyelmi tanácsnak címzett fellebbezéssel élhet.

A fellebbezés a határozat végrehajtására halasztó hatályú. A tevékenység végzése alóli felfüggesztés vonatkozásában külön fellebbezésnek van helye, amelynek nincs halasztó hatálya. A fellebbezésben elő kell terjeszteni annak indokait is. A fellebbezésben akkor lehet új tényre vagy bizonyítékra hivatkozni, ha a fellebbező az elsőfokú eljárásban arra önhibáján kívül nem hivatkozott.

A területi kamara elnöke a fegyelmi biztost a fellebbezési határidő lejártát megelőző harmadik munkanapig utasíthatja fellebbezés előterjesztésére.

A fellebbezést az elsőfokú fegyelmi bizottság útján kell előterjeszteni a https://epapir.gov.hu/ szolgáltatáson keresztül úgy, hogy a „CÍMZETT” mezőben annak a regionális fegyelmi bizottsághoz tartozó területi ügyvédi kamaráját kell kiválasztani, ahol a fegyelmi eljárást lefolytatták „Egyéb fegyelmi tárgyú ügyek” ügytípus megjelöléssel.

A benyújtáshoz részletes segítséget talál a https://www.mük.hu/fegyelmi-ugyseged oldalon

Amennyiben a fellebbező nem aktív kamarai tag, vagy nyilvántartott (pl. korábban már törölt személy), úgy fellebbezését két eredeti példányban postai úton is megküldheti.

Indokolás

A Fegyelmi Tanács a lefolytatott bizonyítás és a rendelkezésre álló okiratok alapján az alábbiakat állapította meg:

I.

Személyi körülmények: nincs róla adat. Fegyelmi előélete nincs.

II.

... és ... Zoltán 2023.04.13-án tett bejelentése alapján – miszerint korábbi –mind a személyes, mind céges (... Kft, ... Kft)– megbízásaikat Dr ügyvédtől 2023. január 4-én visszavonták, ezt az ügyvéd tudomásul vette, de a bejelentés napjáig, többszöri felszólítás és ígérgetés ellenére az iratokat sem nekik, sem bejelentkezett új jogi képviselőjüknek, nem adta át, holott azokra folyó polgári perben szükség lett volna, illetve átvett pénzösszegekkel nem számolt el- indult 2023.05.11-én előzetes vizsgálat elrendelésére került sor.

Az eljárás alá vont ügyvéd a FESZ. 14.2.c) pontjában írt, erre vonatkozó figyelmeztetés ellenére a releváns iratokat nem csatolta -az ÜESZ. 12.3. pontban írt kötelezettséget ezzel megsértve-, és észrevételt, igazoló jelentést sem terjesztett elő.

Az előzetes vizsgálat során a bejelentőktől beszerzett iratok, adatok –felmondás, elszámolásra, iratok kiadására vonatkozó felhívás, arra adott ügyvédi válasz, pénz átutalások kimutatása, banki bizonylatok, NAV határozat illetéktartozásról, bírósági tárgyalási jegyzőkönyv, ügyvédi felszólítás – alapján a vezető fegyelmi biztos P.215/2023. szám alatt 2023. július 31-én fegyelmi eljárást kezdeményezett az Üttv. 107. § a) pontjában meghatározott, 6 rb. -részben folytatólagosan elkövetett- szándékos fegyelmi vétség miatt.

A Szegedi Regionális Fegyelmi Bizottság Elnökhelyettese 2023.augusztus 15-én kijelölte a Fegyelmi Tanácsot.

III.

A Fegyelmi Tanács a 2023. október 18-án tárgyalást tartott -amelyen eljárás alá vont ügyvéd, szabályszerű idézés ellenére nem jelent meg, magát nem mentette ki-, ismertette az iratokat, bizonyítást vett fel, meghallgatta tanúként ... és ... bejelentőket.

A lefolytatott bizonyítás eredménye alapján az alábbi tényállás állapítható meg:

A Dr. .... ügyvéddel 2022. május 12-től fennálló megbízási jogviszonyt ..., és ... Zoltán – magánszemélyként érintett ügyeikre és a ... Kft-re és a ... Kft-re vonatkozóan is-, 2023.01.04. napjával felmondták, felhívták az ügyvédet az irataik kiadására és az átvett pénzekkel való elszámolásra.

Eljárás alá vont ügyvéd 2023.01.09-én küldött e-mailben visszaigazolta, hogy a felmondást tudomásul vette, később, e-mail váltás útján az ügyvédi irodában tartandó személyes találkozó időpontjában is (2023.01.26.) megállapodtak, ezt utóbb az ügyvéd, betegségre hivatkozva lemondta, de egyidejűleg igazolta, hogy a .... Kft. részére a korábban megelőlegezett FMH illetéket, 24.000 Ft-ot visszautalta.

Eljárás alá vont ügyvédet a banki kimutatásokkal igazolt, ... féle átutalások (munkadíj, illeték stb.) összesen 397.000 Ft-tal való elszámolásra (bizonylat kiállítás, befizetés igazolás stb.) is felhívták, erre ígéretet kaptak, de ez sem teljesült.

A ... Kft FMH benyújtási ügyében az ügyvéd az illetéket nem fizette be, erről az ügyfelet nem tájékoztatta, ezért a bíróság az eljárást megszüntette, ugyanakkor a NAV 2023. január 18-án ... 1.172 Ft bírósági eljárási illeték megfizetésére hívta fel.

... Zoltán új jogi képviselője e-mailben 2023.06.20-án sürgősséggel kérte eljárás alá vont ügyvédtől az iratok kiadását, erre választ nem kapott, iratátadásra nem került sor. A Kiskunfélegyházi JB. előtt ... Zoltán felperes házassági vagyonközösség megszüntetése iránt folyó ügyében a korábban eljárt Dr ügyvéd a vonatkozó, és a perben szükséges iratokat nem adta át (2023.06.27-i tárgyalási jegyzőkönyv), ezért az ügyvéd tanúkénti megidézését rendelte el a bíróság 2023.09.22-re, de ott sem jelent meg.

IV.

A bizonyítási eljárást követően, annak eredménye alapján, a vezető fegyelmi biztos a fegyelmi eljárást kezdeményező határozatában előadottakat fenntartotta, hivatkozott az Üttv. 1. § (3) bek, , 34. §(7) bek., 52. § (2) bek., az ÜESZ. 6.10.pontja,7.3. pontja, 11.11. pontja, 12.3. pontja rendelkezéseinek eljárás alá vont ügyvéd általi megsértésére, és indítványozta, hogy a Fegyelmi Tanács állapítsa meg Dr ügyvéd fegyelmi felelősségét 6 rb. az Üttv. 107. § a) pontjában meghatározott -részben folytatólagosan elkövetett –, szándékos fegyelmi vétség elkövetésében, s emiatt szabjon ki vele szemben pénzbírságot és kötelezze az átalány eljárási költség megfizetésre.

V.

A fegyelmi biztos indítványa alapos.

A Fegyelmi Tanács a tényállást a bejelentésben foglaltak, valamint bejelentőktől beszerzett iratok, adatok –felmondás, elszámolásra, iratok kiadására vonatkozó felhívás, arra adott ügyvédi válasz, pénz átutalások kimutatása, banki bizonylatok, NAV határozat illetéktartozásról, bírósági tárgyalási jegyzőkönyv, ügyvédi felszólítás és bejelentők személyesen tett nyilatkozatai alapján állapította meg a tényállást és eljárás alá vont ügyvéd fegyelmi felelősségét.

VI.

Az ügyvédi tevékenységről szóló 2017. évi LXXVIII. törvény (Üttv.) 107. § a) pontja szerint fegyelmi vétséget követ el az ügyvédi tevékenységet gyakorló, ha annak gyakorlása során az e tevékenység gyakorlásából eredő, jogszabályban, alapszabályban vagy etikai szabályzatban meghatározott kötelességét szándékosan vagy gondatlanságból megszegi.

Az Üttv. 1. § (3) bek előírja, hogy az ügyvédi tevékenység gyakorlójának az ügyvédi tevékenységet lelkiismeretesen, a legjobb tudása szerint, a jogszabályok megtartásával kell gyakorolni,

34. § (7) bek. szerint a meghatalmazott köteles haladéktalanul írásban bejelenteni a meghatalmazása megszűnését az eljáró bíróságnak, hatóságnak stb., amely előtt képviseletet látott el,

52. § (2) bek. a megbízás felmondása esetén a kötelező iratkiadásról rendelkezik.

Az ügyvédi hivatás etikai szabályairól és elvárásairól szóló 6/2018. (III. 26.) MÜK szabályzat (ÜESZ.) 6.10. pontja szerint, ha a megbízás a teljesítése előtt szűnik meg, a megbízott köteles a már átvett megbízási díjjal írásban elszámolni (a megbízottnak az elszámolás tényét kell igazolnia)

7.3. pontja a meghatalmazás megszűnéséről értesítés kötelezettségét írja elő,

11.11 pontja írja elő a korábbi megbízottnak, hogy az új megbízott megkereséseire az ügy eredményes képviselete érdekében a szükséges felvilágosításokat köteles megadni.

12.3. pontja szerint az ügyvédi tevékenység gyakorlója –függetlenül attól, hogy tesz- e nyilatkozatot- az ügyvédi kamara és szervei részére az ellene indult panasz-, illetve fegyelmi ügyben felhívásra az üggyel összefüggő iratokat köteles becsatolni. A fegyelmi eljárásról szóló 20/2018. (XI. 26.) MÜK szabályzat 6.1.,6.3. és 42.7. pontjai az elektronikus kapcsolattartásra – annak az ügyvédre kötelező voltára – vonatkozó rendelkezéseket tartalmaznak.

Eljárás alá vont ügyvéd bejelentőkkel, mint megbízóival nem megfelelően tartotta a kapcsolatot, nem válaszolt megkereséseikre, valamint az általa elvállt ügyben nem körültekintően járt el és nem jelent meg a tárgyaláson sem. Továbbá az ügyvédi megbízási jogviszony felmondását követően sem adta ki bejelentőknek az iratokat és a megszűnés tényét nem jelentette be a bíróságnak, eljárási illetéket – bejelentők átadása ellenére – sem fizette be az előírt határidőben. Eljárás alá vont ügyvéd sem az előzetes vizsgálati eljárás során, sem a fegyelemi eljárás során nem csatolt be iratokat, nem működött együtt sem a vezető fegyelmi biztossal, sem a fegyelmi tanáccsal.

A rendelkezésre álló adatok alapján a Fegyelmi Tanács megállapította, hogy dr. ..... ügyvéd megsértette az Üttv-ben, a MÜK szabályzatokban írt fenti rendelkezéseket, amellyel az Üttv. 107. § a) pontjában meghatározott, 6 rb. -részben folytatólagosan elkövetett- szándékos fegyelmi vétséget valósított meg.

Az eljárás alá vont ügyvéd magatartása 6 rendbeli szándékos fegyelmi vétségnek minősül.

VII.

A Fegyelmi Tanács a büntetés kiszabása során az Üttv. 108. § b) pontjában írt pénzbírság fegyelmi büntetést alkalmazta. A Fegyelmi Tanács a büntetés kiszabása során súlyosító körülményként értékelte a többrendbeli szabályszegést és azt, hogy eljárás alá vont ügyvéd hosszú hónapokon keresztül nem lépett ügyfelével kapcsolatba, semmilyen lépést nem tett a megbízás teljesítése érdekében, nemcsak a megbízás ellátása, de a megbízás megszűnését követően sem jelezte a hatóságoknak, sem nem adta ki megbízói részére az iratokat. Enyhítő körülményként értékelte ugyanakkor a Fegyelmi Tanács azt, hogy eljárás alá vont ügyvéd még nem esett fegyelmi kifogás alá.

Mindezek alapján a Fegyelmi Tanács úgy értékelte, hogy a kiszabott fegyelmi büntetés áll arányban az elkövetett fegyelmi vétségekkel.

A fegyelmi tanács az eljárás alá vont ügyvédet az Üttv. 142. § (2) bekezdése és a fegyelmi eljárásról szóló 20/2018. (XI. 26.) MÜK Szabályzat (FESZ) 40.2. a) pontja alapján kötelezte a fegyelmi eljárás átalányköltségének megfizetésére.

Felhívja a fegyelmi tanács eljárás alá vont ügyvéd figyelmét az Üttv. 22. § (1) bekezdés g) pontjában és a 149. § (1) bekezdés b) pontjában, valamint (6) bekezdésében foglaltakra, különös tekintettel arra, hogy a végrehajtható fegyelmi határozatból fakadó fizetési kötelezettség felszólítás ellenére történő nem teljesítése a kamarai tagság megszüntetését eredményezi.

A fegyelmi tanács határozata 2024.01.21. napján jogerős és végrehajtható.