4/2023. (XI. 27.) MÜK szabályzat * 

a belső visszaélés-bejelentési rendszer működtetésével megbízható külső szervezettel, továbbá a vele kötött szerződéssel szemben támasztott követelményekről * 

A Magyar Ügyvédi Kamara Küldöttgyűlése

az ügyvédi tevékenységről szóló 2017. évi LXXVIII. törvény (a továbbiakban: Üttv.)

az Üttv. 158. § (1) bekezdés 38. pontjában kapott felhatalmazás alapján,

az Üttv. 157. § (2) bekezdés e) pontjában foglalt feladatkörében eljárva

a következő szabályzatot alkotja:

1. Külső szervezettel szembeni követelmények

1.1. Az ügyvéd, az európai közösségi jogász, az ügyvédi iroda és az európai közösségi jogászi iroda olyan külső szervezetet (a továbbiakban: külső szervezet) bízhat meg a panaszokról, a közérdekű bejelentésekről, valamint a visszaélések bejelentésével összefüggő szabályokról szóló törvény szerinti visszaélés-bejelentési rendszer (a továbbiakban: visszaélés-bejelentési rendszer) működtetésével, amely

a) jogi személy,

b) nem áll csőd-, felszámolási- vagy végelszámolási eljárás, vagy büntetőjogi intézkedés hatálya alatt, és

c) az Európai Gazdasági Térség területén rendelkezik székhellyel,

d) a visszaélés-bejelentési rendszer működtetésére vonatkozó tevékenységéből eredő károk, valamint sérelemdíj megfizetésének fedezetének biztosítására olyan felelősségbiztosítással rendelkezik, amelynek a káreseményenként számított minimális összege eléri az ügyvédi tevékenységből eredő károk, valamint sérelemdíj biztosításához szükséges felelősségbiztosítás káreseményenként számított legalacsonyabb összegét, valamint

e) megfelel a panaszokról, a közérdekű bejelentésekről, valamint a visszaélések bejelentésével összefüggő szabályokról szóló törvény szerinti a bejelentővédelmi ügyvédre vonatkozó összeférhetetlenségi és pártatlansági szabályoknak.

2. Külső szervezet megbízásával kapcsolatos követelmények

2.1. Az ügyvéd, az európai közösségi jogász, az ügyvédi iroda és az európai közösségi jogászi iroda (a továbbiakban: megbízó) külső szervezetet a visszaélés-bejelentési rendszer működtetésére szóló írásbeli megbízási szerződés (a továbbiakban: megbízási szerződés) alapján vehet igénybe.

2.2. A külső szervezettel kötött megbízási szerződésnek tartalmaznia kell, hogy a megbízás a bejelentés vizsgálatának a lefolytatására is kiterjed.

2.3. A megbízási szerződés időtartama határozott idő esetén nem lehet egy évnél rövidebb. A megbízási szerződésben a rendes felmondási idő nem lehet hat hónapnál rövidebb.

2.4. A külső szervezet a megbízási szerződésben köteles megfelelő garanciákat nyújtani a panaszokról, a közérdekű bejelentésekről, valamint a visszaélések bejelentésével összefüggő szabályokról szóló törvényben foglalt követelményeknek való megfelelés, illetve a bejelentő-védelem, valamint az ügyvédi titok kezeléséhez, illetve a titoktartás megtartásához szükséges követelmények biztosítására.

2.5. Megbízási szerződés csak olyan külső szervezettel köthető, amely a megbízási szerződésben kötelezettséget vállal arra, hogy a megbízással érintett tevékenységében közreműködő vagy a tevékenység adatait megismerő munkavállalója vagy egyéb közreműködőjét tájékoztatja arról, hogy ügyvédi titoktartási kötelezettség hatálya alatt áll, valamint az ügyvédi titoktartási kötelezettség tartalmáról.

2.6. A megbízási szerződésben meg kell határozni a bejelentéssel kapcsolatos adatokhoz való hozzáférés feltételeit és az adatok megismerésére jogosultak körét úgy, hogy az ügyvédi titkot tartalmazó adatokhoz kizárólag azok és annyiban férjenek hozzá, akiknek és amennyiben a megbízás ellátásához ez feltétlenül szükséges.

2.7. A megbízási szerződésben a külső szervezetnek kötelezettséget kell vállalnia arra, hogy az ügyvédi titok hatálya alatt álló iratokat egyéb irataitól elkülönítve, zártan kezeli és tárolja, illetve az elektronikus iratokhoz való hozzáférést informatikailag korlátozza oly módon, hogy azt csak az arra jogosultak ismerhessék meg.

2.8. A megbízási szerződésben a külső szervezetnek kötelezettséget kell vállalnia, hogy a birtokába került, ügyvédi titok hatálya alatt álló iratokat a vizsgálat lezárását követően csak a szükséges mértékben és ideig őrzi meg, illetve ahhoz kizárólag a külső szervezet vezető tisztségviselője férhet hozzá.

2.9. A megbízó a megbízási szerződésben kötelezettséget vállal arra, hogy tájékoztatja a külső szervezetet arról, hogy az átadott, vagy a külső szervezet által megismert és az eljárás során a megbízó tudomására jutott információk közül mi képezi ügyvédi titok tárgyát. A felek az e pont szerinti kötelezettségüknek úgy is eleget tehetnek, ha a szerződésben a megbízó arra vállal kötelezettséget, hogy megjelöli, hogy a külső szervezet által megismert adatok közül mi nem minősül ügyvédi titoknak.

2.10. Megbízási szerződés csak olyan külső szervezettel köthető, amely a megbízási szerződésben kötelezettséget vállal arra, hogy a megbízót tájékoztatja arról, ha vele szemben a panaszokról, a közérdekű bejelentésekről, valamint a visszaélések bejelentésével összefüggő szabályokról szóló törvény szerint a bejelentővédelmi ügyvédre irányadó összeférhetetlenségi ok merül fel. A megbízási szerződésnek tartalmaznia kell, hogy amennyiben a külső szervezet az összeférhetetlenségi ok bekövetkezéséről a megbízót nem tájékoztatja, vagy az összeférhetetlenségi okot 30 napon belül nem szünteti meg, vagy az összeférhetetlenségi ok nem szüntethető meg, a megbízó jogosult a szerződést azonnali hatállyal felmondani.

2.11. A megbízási szerződésnek tartalmaznia kell, hogy a bejelentésre jogosultak tájékoztatására vonatkozó kötelezettség a megbízót, a vizsgálat során a pártatlanság követelményének a biztosítása a külső szervezetet terheli.

2.12. A megbízási szerződésben meg kell határozni továbbá

a) a bejelentések fogadásának csatornáit,

b) a bejelentés vizsgálatával kapcsolatos feladatköröket,

c) a bejelentéssel kapcsolatos adatokhoz való hozzáférés feltételeit és az adatok megismerésére jogosultak körét,

d) a személyes adatok védelmének garanciáit,

e) a bejelentéssel kapcsolatos adatok törlésének módját és idejét,

f) a vizsgálattal kapcsolatos feladatok elmulasztásából eredő felelősségi szabályokat, amennyiben azok eltérnek a vonatkozó jogszabályi rendelkezésektől.

3. Záró rendelkezések

3.1. Ez a szabályzat a Magyar Ügyvédi Kamara honlapján történő közzétételét követő napon lép hatályba.

3.2. Az e szabályzat hatálybalépésekor a visszaélés-bejelentési rendszer működtetésére már szerződéssel rendelkező megbízó e szabályzat rendelkezéseinek az e szabályzat hatályba lépését követő hatvan napon belül köteles megfelelni.